stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 18.10.2019
privind cumpararea terenului, situat in Timisoara, Aleea Gornistilor nr. 6, inscris in CF nr. 422748 Timisoara, in vederea asigurarii accesului autospecialelor de interventie in caz de incendiu si a utilajelor pentru executarea unor lucrari de constructii la Scoala Gimnaziala nr. 27


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

     
Avand in vedere  Expunerea de motive nr. SC2019-25419/17.10.2019  privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-25419/17.10.2019 al Serviciului Scoli ,Spitale  si Baze Sportive din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-25419/17.10.2019;
Avand in vedere Avizul  Directiei Economice  - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-25419/17.10.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,  Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Procesul verbal de control  nr. 72211/TM/27.03.2017 al  Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenta "Banat" al judetului Timis ;
Avand in vedere Adresa cu  nr.2289/26.06.2017, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr.SC2017-015775/27.06.2017,   a conducerii Scolii Gimnaziale nr. 27 privind achizitionarea terenului in suprafata  de 427 mp, inscris in  CF nr. 422748 Timisoara , CF vechi nr. 147421, nr. top 26737/2, situat in  Aleea Gornistilor nr 6;
Avand in vedere adresa  cu nr. SC2017- 14216/12.06.2017 a  d-nei Dragan  Doina  privind   intentia de vanzare a terenului in suprafata  de 427,00 mp, inscris in  CF nr. 422748 Timisoara , CF vechi nr. 147421, nr. top 26737/2, situat in str.  Aleea Gornistilor nr 6;
Avand in vederea HCL nr 447/09.09.2019 privind imputernicirea Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Procesul Verbal nr. 8/10.10.2019 al Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finatele publice locale, modificata si art 1666 din Codul Civil;
Avand in vedere prevederile art. 20, alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin 2 lit. d)   si alin. 7 lit a)  si lit h) din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr. 57/2019 -  privind  Codul administrativ
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si (3)  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ


HOTARASTE

Art.1:  Se insusesc  rapoartele  de evaluare  intocmite  de  SC FIDOX SRL Brasov si de   SC PROPERTY  PARTNERS VALUATION CONSULTING SRL Bucuresti, privind  estimarea  valori de piata a terenului, situat in Timisoara, Aleea Gornistilor nr. 6, inscris  in  CF nr. 422748 Timisoara , CF vechi nr. 147421, nr. top 26737/2,in suprafata de  427 mp,care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2:  Se insuseste Procesul Verbal nr. 8/10.10.2019 al Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, imputernicita prin HCL nr 447/09.09.2019 sa negocieze cumpararea  terenului, situat in Timisoara, Aleea Gornistilor nr. 6 inscris  in  CF nr. 422748 Timisoara , CF vechi nr. 147421, nr. top26737/2, in suprafata de  427,00 mp, necesar asigurarii accesulului  autospecialelor de interventie  in caz de incendiu  si utilajelor pentru executarea unor  lucrari de constructii la Scoala Gimnaziala nr. 27, situata in str. Gornistilor nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 : Se aproba cumpararea   terenului, situat in Timisoara, Aleea Gornistilor nr. 6 inscris  in  CF nr. 422748 Timisoara , CF vechi nr. 147421, nr. top 26737/2, in suprafata de  427 mp, la pretul de 54.000,00 euro, negociat de  Comisiea de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, conform Procesului  Verbal nr. 8/10.10.2019, prevazut la art. 2.

Art. 4: Plata contravalorii  imobilului  se va efectua in lei, la cursul  valutar BNR din data incheierii contractului de vanzare- cumparare  in forma autentica  si se va suporta  de la  bugetul local  din Cap. 65.02.04.01 -  Invatamamt secundar  inferior- C Dotari Independete si alte investiti- lit.a) Achizitii imobile.  Taxa de onorariu si taxele  ANCPI  vor fi suportate de  de cumparator.

Art: 5: Se mandateaza  Primarul Municipiului Timisoara sa semneze Contractul  de vanzare- cumparare  pentru Municipiul Timisoara.

Art. 6: La data  incheierii Contractului de vanzare - cumparare in forma autentica inceteaza de dreptul  de servitute   notat in CF nr. 422748 Timisoara  si  in  CF nr. 444420 Timisoara.

Art. 7 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Directia Economica, Serviciul Juridic si  Serviciu Scoli Spitale Baze Sportive din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 8 :    Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al  Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica :
      - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
       - Primarului Municipiului Timisoara;
       - Serviciului Juridic;
   - Directiei Economice;
   - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
   - Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est ;
   - Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest ;
   - Directiei  Urbanism;
   - Directiei  Dezvoltare;
   - Directiei Comunicare - Relationare;
   - Directiei de Mediu;
   - Biroului Managementul Calitatii;
   - Biroului Audit;
   - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
   - Serviciului Scoli  Spitale Baze Sportive;
   - Scolii  Gimnaziale nr. 27;
   - D-nei Dragan  Doina;
   - Mass-media  locale.