stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 13.12.2018
privind propunerea de schimbare a destinației clădirii internat a Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu, situat în Timișoara, str. Dr.Victor Babeș nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-C1, din spațiu pentru cazare în spațiu pentru sănătate, în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal de Urgență - Secția de îngrijiri paliative, pentru o perioadă nedeterminată


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 30209/13.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 30209/13.12.2018 al Serviciului Școli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.12.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 -30209/13.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere art. 112, alin. 2 , alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
Având în vedere Ordinul 5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat și condițiile necesare acordării acestuia;
Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
Având în vedere Procesul verbal din data de 15.10.2018, al ședinței Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă propunerea de schimbare a destinației clădirii internat a Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu, situat în Timișoara, str. Dr.Victor Babeș nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-C1, din spațiu pentru cazare în spațiu pentru sănătate, în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal de Urgență - Secția de îngrijiri paliative, pentru o perioadă nedeterminată.

Art. 2: Schimbarea destinației spațiului prevăzut la art. 1 va opera după data emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site -ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I I Vest;
- Serviciul Școli-Spitale;
- Direcției Comunicare- Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgență;
- Mass-media locale