stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 08.11.2019
privind prelungirea contractului de închiriere nr.954/04.04.2000 încheiat cu CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 28379 /07.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
        Având în vedere Raportul de specialitate  SC2019- 28379 /07.11.2019 al Compartimentului Spații cu Altă Destinație II Vest.
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de ……………….;
       Având în vedere Adresa nr . CT2019-006793/24.10.2019, a CONSULATULUI GENERAL AL REPUBLICII SERBIA, prin Consul General- Dr. Vladan Tadic        
       Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al ședinței din data de  29.10.2019 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019.;
      Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
      În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2)  c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
      În temeiul art.196 (1), lit.a), art.139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea contractului de  închiriere nr.954/04.04.2000 încheiat cu CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA, imobilul din Timișoara, str. Remus, nr.4, format din casă cu etaj, înscris în CF nr. 436663-C1 Timișoara, Nr.top 12124, Nr. CF vechi 5669, pe o perioada de 10 ani începând cu data 31.12.2019  până la data de 30.12.2029.

Art.2. Se aprobă încheierea actului adițional .

Art. : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II VEST

Art.   Prezenta hotărâre se comunică:
              - Instituția Prefectului - Județul Timiș;
              - Primarului Municipiului Timișoara;
              - Direcției Urbanism;
              - Direcției Tehnice;
              - Direcției Economice;
              - Direcției de Mediu;
              - Direcției Dezvoltare;
              - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
              - Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
              - Direcției Comunicare;
              - Biroului Audit;
              - Biroului Managementul Calității;
              - Compartimentului Control;
              - Mass-media locale;