stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 21.11.2019
privind închirierea imobilului situat în Timișoara, Bv. Revoluției 1989 nr. 12 în care funcționează Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-29779/20.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-29779/20.11.2019 al Serviciului Școli-Spitale Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara
Având în vedere Avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2019-29779/20.11.2019 ;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2019-29779/20.11.2019 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgență E- 4056/ 10.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. SC2019-25770/11.10.2019, și adresa cu nr. I-022292/10.10.2019 a dl. Titu Țirnea în calitate de reprezentant al proprietarilor;
Având în vedere Procesul verbal nr.9/19.11.2019 al Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 199, alin.1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată; ;
În conformitate cu prevederile art. 129,alin 2 lit d) și alin. 7, lit. c) din Ordonața de Urgență a Guvernului nr 54/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin 1 și 3 din Ordonața de Urgență a Guvernului nr.54/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă închirierea imobilului situat în Timișoara Bv. Revoluției 1989 nr. 12,înscris în CF nr. 415747 Timișoara cu nr. cad 415747 în care funcționează Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, la prețul de 23.500 lei/lună , începând cu data de 01.12.2019 până la data 31.12.2020.

Art.2: Contractul de închiriere se va încheia între proprietarii imobilului și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara în calitate de chiriaș.

Art. 3: Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara în calitate de ordonator principal de credite, Directorul Direcției Economice , Serviciul Juridic și Serviciul Școli -Spitale să avizeze contractul de închiriere.

Art. 4: Chiria se asigură din. cap. 66.02 Sănătate alin. 51.01.46 - transferuri de la bugetele locale către instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sănătății și va fi achitată prin Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează, Serviciul Școli Spitale, Direcția Economică, Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara;
- Domnului Țîrnea Titus;
- Mass - media locale.