stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 07.11.2019
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Pietelor taranesti de tip volante, situate in Timisoara zona parcarii stadionului "Dan Paltinisanu"- str. Diaconu Coresi si zona Soarelui - strada Oglinzilor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Raportul de Specialitate nr.CT2019-007036/05.11.2019- al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
      Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. CT2019-007036/05.11.2019 al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est.din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
     Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2019-007036/07.11.2019 Anexa la Raportul de Specialitate.
     Avand in vedere adresa nr. 2270/31.10.2019 a SC PIETE SA, inregistrata la Municipiul Timisoara cu nr. de mai sus, prin care ne transmit Regulamentul de Organizare si Functionare pentru Pietele volante.
     Hotararea Consiliului Local nr.129 din data de 11.03.2014, s-a aprobat infiintarea unei  piete taranesti de tip piata volanta in Municipiul Timisoara in parcarea stadionului "Dan Paltinisanu"- zona parcarii din str. Diaconu Coresi.
    Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.533 din data de 25.10.2019, privind aprobarea infiintarii Pietei taranesti de tip volanta in Municipiul Timisoara, zona Soarelui ( strada Oglinzilor), inscrisa in CF nr. 425289, Timisoara.
   Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
    In conformitate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
    In conformitate cu OUG 34/2000 privind produsele agroalimnetare.
    In conformitate cu OUG 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor.
    In conformitate cu cap.VII, alin.1 din OUG 348/2004 privind drepturile si obligatiile utilizatorilor pietelor.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Pietelor taranesti de tip volante, situate in Timisoara  zona parcarii stadionului "Dan Paltinisanu"- str. Diaconu Coresi si  zona Soarelui - strada Oglinzilor

Art.2 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  SC PIETE SA

Art.3   Prezenta hotarare se comunica:
          - Institutia Prefectului - Judetul Timis;
          - Primarului Municipiului Timisoara;
          - Directiei Urbanism;
          - Directiei Tehnice;
          - Directiei Economice;
          - Directiei de Mediu;
          - Directiei Dezvoltare;
          - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
          - Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
          - Directiei Comunicare;
          - Biroului Audit;
          - Biroului Managementul Calitatii;
          - Compartimentului Control;
          - Mass-media locale;