stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 28.10.2019
privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara, a terenurilor ce fac obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-27222 din 28.10.2019, privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
    Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-27222 din 28.10.2019, al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest - Biroul Cladiri-Terenuri II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
    Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 27222 din 29.10.2019  - Anexa la Raportul de specialitate ;
    Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale,                Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;        
   Avand in vedere adresa inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr.CT2019-6390 din 08.10.2019 ;
   Avand in vedere, "Declaratia", de renuntare la dreptul de proprietate, autentificata sub nr.1766 din 30.09.2019, la Societatea Profesionala Notariala "Ciorica Marin Eugen - Maghiaru Ana Adriana", de catre Notar Public, Ciorica Marin-Eugen ;
   In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art.286, alin.4 si a pct.I din Anexa nr.4 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr. 57/2019 -  privind Codul administrativ ;
   In temeiul art. 139, alin. (1) si art. 196, alin, (1), lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr.57/2019 -  privind Codul administrativ ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba dobandirea de catre Municipiul Timisoara, in domeniul privat, a imobilelor-teren inscrise in, C.F. nr.447626-Timisoara, in suprafata de 395 m.p., C.F. nr.447635-Timisoara, in suprafata de 132 m.p. respectiv C.F. nr.447657-Timisoara, in suprafata de 130 m.p.

Art. 2: Se aproba trecerea imobilelor - teren, mentionate la art.1, din domeniul privat al Municipiului Timisoara, in domeniul public al Municipiului Timisoara, cu destinatia de "terenuri intravilane pentru drum".

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest - Biroul Cladiri-Terenuri II Vest si Directia Ecomomica - Biroul Evidenta Patrimoniului, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara, pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
  - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;        
  - Primarului Municipiului Timisoara;
  - Serviciului Juridic;        
  - Directiei Economice;        
  - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;        
  - Directiei Urbanism;
  - Directia Dezvoltare;
  - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
  - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;                
  - Directiei Comunicare - Relationare;
  - Directiei de Mediu;        
  - Biroului Managementul Calitatii;
  - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;        
  - Biroului Audit;
  - O.C.P.I. Timis;
  - Domnului Adrian Popescu;
  - Mass-media locale.