stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 16.09.2019
privind aprobarea cererii de finanțare "Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare " și a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - ___________________  privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
        Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019  - ___________________  al  Direcției  Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
       Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - ___________________ - Anexă la Raportul de specialitate;
        Având în vedere Adresa  Direcției  Economice   nr. SC2019 -  ___________________;                                        
        Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și al  Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
       Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020;
        Având în vedere adresa ADR Vest nr. 19632/03.09.2019 înregistrată cu nr. CDD2019-664/04.09.2019 și  adresa  ADR Vest nr. 21064/19.09.2019  înregistrată cu nr. CDD2019-716/19.09.2019
       Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;
       Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
       Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și normele de punere în aplicare;
       În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) "atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;", lit. e) "atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern", alin. 4 lit. d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii; e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale și alin. (9), lit. a) "hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
       În temeiul art. 139  alin.(1) și (3)  și art. 196 (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cererea de finațare cu titlul "Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare" depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.3, apelul de proiecte cod POR/192/4/3/ Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare", în cuantum de 4.381.944.27 lei (inclusiv TVA) din care valoarea totală eligibilă 4.312.961,51 lei și valoarea totală neeligibilă de 68.982,76 lei

Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a  Municipiului Timisoara, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului in cuantum de 155.241,99 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare", cod SMIS 121016.

Art. 4: Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare" , pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Timișoara.

Art. 5: Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanțare, în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6: Se împuternicește domnul Nicolae Robu, Primar al Municipiului Timișoara, să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Timișoara și al Partenerului - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se  publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
      - Instituției Prefectului - Județul Timiș;
     - Primarului Municipiului Timișoara;
     - Serviciului Juridic;
     - Direcției Economice;
      - Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
     - Direcției Urbanism;
     - Direcției Dezvoltare;
     - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
      - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
     - Directiei de Mediu;
     - Direcției Comunicare- Relationare;
     - Serviciului Scoli - Spitale și Baze Sportive;
     - Biroului Audit;
     - Biroului Managementul Calității;
     - Corpului de  Control si Antifrauda al Primarului;
     - Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
     - Mass-media locale.