stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 06.09.2018
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Boariu Gheorghe, Boariu Zoița-cristina, Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana, Honae Viktor și SC VH Urban Home SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de Motive, înregistrată cu nr. CT2018-4094 din data de 23.08.2018 - a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de Specialitate, nr. CT2018-4094 al Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I est - Biroul Clădiri Terenuri I Est, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de Specialitate nr. CT2018-4094;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa cu nr. CT2018-4094 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către Boariu Gheorghe, Boariu Zoița-cristina, Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana, Honae Viktor și SC VH Urban Home SRL, prin care ne înștiințează că, se renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren înscris în CF 446660-Timișoara, cu numărul cadastral-topografic nr. 446660, în suprafață de 5.408 mp, reprezentând teren intravillan pentru drum;
Având în vedere Declarația de renunțare la dreptul de proprietate autentificată sub numărul 863 din data de 21.08.2018 la Uniunea Națională a Notarilor Publici, de către Notar Public Maria Bora;
În conformitate cu art.553, alin.2, art.562, alin.2 și art.889 din Codul Civil;
În conformitate cu art. 36, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului teren, situat în Timișoara, înscris în CF nr. 446660-Timișoara, nr. cadastral/topografic 446660, în suprafață de 5.408 mp, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Boariu Gheorghe, Boariu Zoița-cristina, Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana, Honae Viktor și SC VH Urban Home SRL;

Art.2: Se aprobă trecerea imobilului-teren, menționat la art. 1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația teren pentru drum;

Art. : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est;

Art. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;