stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 19.09.2018
privind propunerea de schimbare a destinatiei pe o perioada de 4 ani a terenului in suprafata de 137,35 mp, necesar accesului la spatiul din Caminul nr.1 cu P+3 etaje al fostului Liceul Tehnologic Agricol "Petru Botis", situat in Timisoara, str. Calea Aradului nr. 56 in vederea atribuirii in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Politie Judetean Timis pentru desfasurarea activitatii Sectiei nr .5 Politie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 21769/19.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 21769/19.09.2018 al Serviciului Scoli - Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serrviciului Juridic din data de 20.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018- 21769/19.09.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. nr. 427 din 21.11.2017 2017 privind propunerea de schimbare a destinatiei spatiului cu suprafata utila de 769,00 mp din Caminul nr. 1 cu P+3 etaje aferent fostului Liceu Tehnologic Agricol "Petru Botis", situat in Timisoara, str. Calea Aradului nr. 56, in vederea atribuirii in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Politie Judetean Timis pentru desfasurarea activitatii Sectie nr. 5 Politie , pe o perioada de 4 ani;
Avand in vedere adresele Ministerului Educatiei Nationale nr.SC 2018-14767/22.06.2018 si nr. SC 2018-15149/27.06.2018
Avand in vedere procesului verbal din data de 17.07.2018 al Comisiei de analiza a spatiilor temporar disponibile, situate in imobilele institutiilor scolare si medicale aflate in proprietatea Municipiului Timisoara;
Avand in vedere acordul Consiliului de Administratie al Colegiului de Silvicultura si Agricultura " Casa Verde", transmis prin adresa cu nr. 2728/12.09.2018, inregistrata la Municipiul Timisoara sub nr. SC2018- 21729/18.09.2018;
Avand in vedere acordul Consiliului de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Timis exprimat prin Hotararea nr. 255/12.09.2018;
Avand in vedere dispozitiile art. 112, alin. 6 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 si Ordinului nr. 5819/2016 al Ministerului Educatiei Nationale privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, precum si conditiile necesare acordarii acestuia
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) si alin 5 lit a) si art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba propunerea de schimbare a destinatiei pe o perioada de 4 ani a terenului in suprafata de 137,35 mp, necesar accesului la spatiul din Caminul nr.1 cu P+3 etaje al fostului Liceu Tehnologic Agricol "Petru Botis", situat in Timisoara, str. Calea Aradului nr. 56 in vederea atribuirii in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Politie Judetean Timis pentru desfasurarea activitatii Sectiei nr .5 Politie.

Art.2: Prezenta hotarare completeaza Hotararea Consiliului Local nr. 427 din 21.11.2017 2017 privind propunerea de schimbare a destinatiei spatiului cu suprafata utila de 769,00 mp din Caminul nr. 1 cu P+3 etaje aferent fostului Liceu Tehnologic Agricol "Petru Botis", situat in Timisoara, str. Calea Aradului nr. 56, in vederea atribuirii in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Politie Judetean Timis pentru desfasurarea activitatii Sectiei nr. 5 Politie , pe o perioada de 4 ani.

Art. : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Serviciul Scoli-Spitale;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului
- Colegiului de Silvicultura si Agricultura " Casa Verde"
- Inspectoratului de Politie Judetean Timis;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Mass-media locale.