stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 09.10.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.190/2013, privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995 și Legii nr.79/1997 și stabilirea chiriei și a tarifului de bază a chiriei, prin indexarea cu rata inflației


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de Motive nr.SC2019-25865- al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
        Având în vedere Raportul de Specialitate nr.SC2019-25865-a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
        Având în vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic nr.SC2019-25865/14.10.2019;
       Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
        Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență  a Guvernului  nr.40/1999  - privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, modificată;
       Având în vedere Legea nr.241/2001 - pentru aprobarea Ordonantei de Urgentță a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor si stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe;
       Având în vedere Hotărârea de Guvern  nr.310/2007 - pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ale societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale si regiilor autonome;
       În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2)  c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
        În temeiul  art. 139 alin.(1) și (3) și art.196  alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se închiriază terenurile pe care se află imobilele dobândite în proprietate în baza Legii  nr.112/1995 și Legii nr.79/1997 către proprietarii de locuințe, respectiv către persoanele care le-au dobândit în proprietate, moștenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvenți, în cotă indiviză corespunzătoare cotei deținute în baza contractului de vânzare-cumpărare a locuinței.
Prin teren aferent se ințelege terenul cu sau fără construcții, care se identifică cu un număr cadastral/topografic unic, înscris în cartea funciară, în totalitate sau în cota indiviză.

Art. 2: Calculul chiriei se va face astfel:
- la tariful de bază de 0.04 lei/mp./lună pentru persoanele fizice chiriașii locuințelor deținute în baza unui contract de închiriere încheiat în baza legii 114/1996 ,multiplicat cu coeficientul de zonă;
- pentru proprietarii locuințelor/caselor, persoane fizice,  dobândite în temeiul Legii 112/1995, Legii 79/1997 și alte modalităși translative de obținere tariful este 0,06 lei/mp/lună multiplicat cu coeficientul de zonă conform O.U.G. 40/1999.
- pentru proprietarii locuințelor/caselor, persoane juridice, tariful este 0,1 lei/mp/lună multiplicat cu coeficientul de zonă conform O.U.G. 40/1999.
Chiriile pentru aceste terenuri se diferențiază pe categorii de zone, în conformitate cu zonarea avută în vedere la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru terenuri, prin aplicarea unui coeficient la chiria de bază, după cum urmează:

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
  Zona
în cadrul          Categoria localității
localității            """""""""""""
                             Municipii    
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
   A                           3,5        
   B                           2,5        
   C                           2,0          
   D                           1,5        
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
           Art. 3: Se aprobă noul contract cadru pentru închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință cât și terenul din împrejurimile construcției necesar bunei utilizări a acesteia, dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995 și Legii nr.79/1997, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
În cazul refuzului încheierii contractului de închiriere pentru terenul aferent acestor imobile, proprietarii vor fi notificați să se prezinte pentru încheiera acestora.
         Art.4:Se aprobă formulă de calcul, calcultă în conformitate cu prevederile legale, conform Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
         Art.5: Termenul de închiriere pentru suprafața de teren închiriată este de 5 ani.La expirarea termenului, contractul de închiriere se prelungește automat cu aceeași perioadă cu care a fost el încheiat dacă nici una din părți nu dispune altfel, întocmindu-se un nou contract.
        Art. 6: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara 190/29.03.2013 - privind închirierea terenurilor intravilane aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în baza prevederilor Legii nr.112/1995 si Legii nr.79/1997 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.112/28.09.2012, se modifică în mod corespunzător.
          Art.7:Restul articolelor din HCLMT 190/2013 rămân nemodificate ;
         Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est/II Vest a Primăriei Municipiului Timișoara și Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

Art. 9: Prezenta hotărâre se comunică:
  - Instituției Prefectului - Județul Timiș;
  - Primarului Municipiului Timișoara;
  - Direcției Fiscale;
  - Direcției Economice;
  - Direcția Urbanism;
  - Direcției Tehnică;
  - Direcției Clădiri Terenuri si Dotări Diverse I Est/II Vest;
  - Direcției Dezvoltare;
  - Direcției Comunicare;
  - Direcției de Mediu;
   -Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale
  - Serviciului Clădiri;
  - Biroului  Managementul Calității;
  - Biroului Audit;
  - Compartimentului Control;
  - Mass media locale.