stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 02.10.2018
privind aprobarea adeziunii Municipiului Timisoara la Conventia Primarilor pentru Energie si Clima (Covenant of Mayors for Climate and Energy)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timisoara, Domnul Nicolae Robu, cu nr.SC2018-22890 din data de 03.10.2018;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 22891 din data de 03.10.2018 al Directiei de Mediu - Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protectie si Ameliorare Mediu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si problemele minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25.10.2012 privind eficienta energetica;
Avand in vedere prevederile Legii nr.121/18.07.2014 privind eficienta energetica, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere proiectul Strategiei Energetice a Romaniei pentru perioada 2018-2030, cu perspectiva anului 2050;
Avand in vedere Hotararea Guvernului nr.739/05.10.2016 pentru aprobarea Strategiei nationale privind schimbarile climatice si cresterea economica bazata pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 si a Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale privind schimbarile climatice si cresterea economica bazata pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoatra nr.550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timisoara la Conventia Primarilor (Covenant of Mayors) si aprobarea Planului de Actiune pentru Energia Durabila (PAED) al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu cerintele Conventiei Primarilor privind Clima si Energia si obligatiile asumate de Municipiul Timisoara in calitate de semnatar al Conventiei Primarilor;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin (1), alin. (2) litera b) si alin. (4) litera e) si f) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin. (2) lit.(f) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administratia publica locala, republicata si modificat


HOTARASTE

Art.1: Se aproba adeziunea Municipiului Timisoara la Conventia Primarilor pentru Clima si Energie (Covenant of Mayors for Climate and Energy), in vederea atingerii obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera pe teritoriul municipiului Timisoara cu cel putin 40% pana in anul 2030, prin masuri si actiuni-heie pentru imbunatatirea eficientei energetice si utilizarii energiei din surse regenerabile, precum si pentru indeplinirea obiectivului de crestere a capacitatii de adaptare si a rezilientei ecosistemului urban si reducerea vulnerabilitatii la efectele schimbarilor climatice.

Art.2: Prin adoptarea prezentei hotarari, Municipiul Timisoara se angajeaza sa parcurga urmatoarele etape:
-Realizarea unei evaluari a riscurilor si vulnerabilitatilor legate de schimbarile climatice pentru teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara;
-Sa elaboreze Planul de Actiune privind Energia Durabila si Clima (PAEDC) in termen de 2 ani de la data aprobarii de catre Consiliul Local a adeziunii, pe baza Planului de Actiune pentru Energia Durabila a Municipiului Timisoara 2014-2020 (PAED).
-Sa elaboreze rapoarte privind progresele inregistrate, cel putin o data la doi ani, incepand cu data prezentarii Planului de Actiune pentru Energie Durabila si Clima, in scopul evaluarii, monitorizarii si verificarii.

Art.3: Se aproba imputernicirea Primarului Municipiului Timisoara - Domnul Nicolae ROBU in vederea semnarii formularului de adeziune a Municipiului Timisoara la Conventia Primarilor pentru Clima si Energie, prezentat in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare si a celorlalte documente conexe acestei adeziuni.

Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Secretariat General;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Economice;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Compartiment Control;
- Biroului Sport-Cultura;
- Biroului Management al Calitatii;
- Biroului Audit;
- Compartimentului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Oficiului Conventiei Primarilor pentru Clima si Energie Bruxelles;
- Mass - media locale.