stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 28.09.2018
privind aprobarea condițiilor de angajare a asistenților personali ai copiilor sau persoanelor adulte încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal din municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 12035/24.09.2018 privind oportunitatea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea condițiilor de angajare a asistenților personali ai copiilor sau persoanelor adulte încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal din municipiul Timișoara, a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12034/24.09.2018 privind aprobarea condițiilor de angajare a asistenților personali ai copiilor sau persoanelor adulte încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal din municipiul Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic, Anexă la Raportul de specialitate 12034/24.09.2018 privind aprobarea condițiilor de angajare a asistenților personali ai copiilor sau persoanelor adulte încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal din municipiul Timișoara;
Având în vedere art. 36, art.38 și art.39 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 82 alin.(1),(4) și (5), art.83 lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.25 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a) și lit.d), alin.(3) lit.b) și alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă condițiile de angajare a asistenților personali ai copiilor sau persoanelor adulte încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din Municipiul Timișoara, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;