stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 17.10.2018
privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat, pe o perioada de 5ani către Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană a spațiului situat in Timișoara Str. Alba Iulia nr.2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere expunerea de motive nr. SC2018-24288/17.10.2018 a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-24288/17.10.2018 întocmit de către Compartimentul Spații cu altă Destinație I Est ;
Având în vedere Avizul Serviciului juridic nr.SC2018-24288/18.10.2018 la Raportul de specialitate al Compartimentul Spații cu altă Destinație I Est ;
Având în vedere cererea cu numărul CT2018-005160/16.10.2018 a Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană , prin care aceasta solicită atribuirea cu titlu gratuit pentru sediu Asociației a spațiului în suprafață de 74 m.p , situat în imobilul din Timișoara, str. Alba Iulia,nr.2 (Palatul Culturii ) , parter , cu intrare din str. Alba Iulia ;
Având în vedere extrasul din Procesul verbal al ședintei din 17.10.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință, prin care comisia a avizat favorabil solicitarea Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană și a hotărât atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat pe o perioadă de 5 ani a spațiului în suprafață de 74 m.p , situat în imobilul din Timișoara ,Str. Alba Iulia , nr.2 ,cu destinația de sediu al Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană.;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale,Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În temeiul art.36, aln.2 litera c) și art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă, atribuirea în folosința gratuită cu contract de comodat , pe o perioadă de 5 ani a spațiului în suprafață de 74 m.p , înscris în Cartea Funciară nr.417847 Timișoara , nr.top 249, în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara , situat în imobilul din Timișoara, str. Alba Iulia ,
nr.2 (Palatul Culturii ) , parter , cu intrare din str. Alba Iulia , cu destinația de sediu al Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană;
Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri , se încredințează Compartimentului Spații cu Altă Destinație I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara ;
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitară;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Serviciului Școli Spitale ;
- Biroului Sport Cultură ;
- Direcției Comunicare -Relaționare ;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calității ;
- Compartimentului Control și Antifraudă;
- Direcției de Asistență Socială ;
- Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană;
- Mass-mediei locale ;