stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 27.03.2018
privind preluarea cu titlu gratuit a unui autoturism electric de la SC Renault Commercial Roumanie SRL pe o perioada de 1 an (12 luni), cu posibilitate de prelungire, si preluarea unei statii de incarcare masini electrice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36........ din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba preluarea cu titlu gratuit a unui autoturism electric Renault AG V identificat cu serie sasiu VF1AGVYF057318660, conform contractului de comodat, pe o perioada de 1 an (12 luni), cu posibilitatea prelungirii, care constituie anexa 1 la prezenta hotarare.

Art.2: Se aproba montarea si punerea in functiune a statiei de incarcare masini electrice, identificat cu seria 17ZP22T5ABlX000074, care va fi pus in aplicare prin grija detinatorului SC Enel Energia SA, de statii de alimentare pe o perioada de 2 ani ( 24 luni), care constituie anexa 2 la prezenta hotarare .

Art. 3: Folosirea gratuita a statiilor de incarcare a masinilor electrice.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroului Logistica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara

Art. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;