stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 20.04.2018
privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii a cimitirelor umane situate pe Calea Buziașului, Str. Rusu Șirianu și Calea Șagului din Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-7360/29.03.2018- al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-7360/29.03.2018 al Directiei de Cladiri -Terenuri si Dotari Diverse-Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Primariei Municipiului Timișoara ;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.03.2018 , Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și Regulamentul cadru de aplicare;
În conformitate cu prevederile Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 897/2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată; În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fundamentare privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii a cimitirelor umane din Municipiul Timișoara situate în Calea Șagului, str. Rusu Șirianu și Calea Buziașului conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii Cimitirelor publice umane situate în Calea Șagului și str. Rusu Șirianu din Municipiul Timișoara, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii Cimitirului public uman situat în Calea Buziașului din Municipiul Timișoara, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă Regulamentul de serviciu pentru administrarea și fucționarea cimitirelor publice umane situate pe Calea Buziașului, Str. Rusu Șirianu și Calea Șagului din Municipiul Timișoara, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă modelul de contract de concesiune conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă tarifele percepute pentru serviciile de curățenie, și a cheltuielilor curente de întreținere și exploatare a cimitirelor conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic
- Direcției Generale deUrbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționaree;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;