stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 05.06.2019
privind aprobarea operatiunii de sistare a apartamentarii imobilului inscris in CF nr.410269 Timisoara cu nr. cadastral 410269, CF vechi 1002 Timisoara nr. top.vechi 1032-1033/1 situat pe str. Gheorghe Lazar nr.14, in vederea reapartamentarii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. CT2019 - 000518/05.06.2019 - privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
         Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. CT2019 - 000518/05.06.2019, al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
       Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2019 - 000518/08.06.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT 2019 - 000518/05.06.2019;
        Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,  Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si  Comisiei  pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
              Avand in vedere Ordinul 700/2014 art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
             Luand in considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, actualizata;
               Luand in considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia actualizata;
           Avand in vedere art.296 alin.(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ        
           In conformitate cu prevederile art.129 alin.(1) si alin.(2) lit.c) art.196, alin.(1) lit.a) din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
             In temeiul art.139, alin.(1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ


HOTARASTE

Art.1: Se siseaza apartamentarea imobilului inscris in CF nr.410269 Timisoara cu nr. cadastral 410269, CF vechi 1002 Timisoara nr. top.vechi 1032-1033/1 situat pe str. Gheorghe Lazar nr.14 conform documentatiei intocmite de SC AB-CAD SRL proiect nr.5/2019 care face parte integranta din prezenta hotarare si constituie Anexa 1 si Anexa 2, si a Declaratiei Notariale nr. 80/2019 care face parte din prezenta hotarare si constituie Anexa 3;

Art.2: Cota de teren 103/522 mp.proprietatea Minicipiului Timisoara-Domeniu Privat se pastreaza neschimbata in documentatia de reapartamentare ce va fi intocmita dupa sistarea vechii apartamentari.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest;

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:                
     - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
     - Primarului Municipiului Timisoara;
      - Serviciului Juridic;
     - Directiei Urbanism;
     - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
     - Directiei Economice;
     - Directiei de Mediu;
     - Directiei Dezvoltare;
     - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
     - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
     - Directiei Comunicare - Relationare;
     - Biroului Audit;
     - Biroului Managementul Calitatii;
     - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
     - Mass-media locale.