stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 16.03.2009
privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la Proiectul de colaborare româno-olandez pentru dezvoltarea Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polii de creștere (PID) și a Planului Urbanistic General (PUG) și cofinanțării acestui proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 5195/16.03.2009 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Luând în considerare Adresa firmei olandeze Roeleveld - Sikkes Architects, înregistrată cu nr. SC2009- 005137 /16.03.2009;
Având în vedere Scrisoarea din partea Ministerului Olandez al Locuințelor, Planificării Spațiului și Mediului, înregistrată cu nr. SC2009- 005138 /16.03.2009;
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.2 lit. e), alin.7 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală


HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Timișoara la Proiectul de colaborare româno-olandez pentru dezvoltarea Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polii de creștere (PID) și a Planului Urbanistic General (PUG), proiect prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă cofinanțarea proiectului prevăzut la Art.1 de către Municipiul Timișoara, din bugetul local, cu suma de 200.000 Euro + TVA, calculată la cursul valutar din data de 16.03.2009.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare, Direcția Economică și Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.


Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetățeni;
- Mass-mediei locale.