stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 19.11.2019
privind aprobarea modificarii art.2 din H.C.L. nr.128 din 31.03.2017 - privind darea in administrarea Consiliului Judetean Timis, a terenului situat in Timisoara str. C. Salceanu nr.11, inscris in C.F. nr.416680-Timisoara, nr. top 6983/1/1/2, in suprafata de 2360 m.p., pentru realizarea investitiei - Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilitati "Speranta"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-29485 din 19.11.2019, privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-29485 din 19.11.2019, al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest - Biroul Cladiri-Terenuri II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-29485 din 20.11.2019 - Anexa la Raportul de specialitate ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr.22542 din 21.10.2019 a Consiliului Judetean Timis, inregistrata la PMT cu nr. SC2019-27443 din 29.10.2019;
Avand in vedere prevederile art.2 din Hotararea Consiliului Local nr.128 din 31.03.2017;
Avand in vedere prevederile art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.510 din 24.10.2018;
Avand in vedere dispozitiile art. 867-870 din Codul Civil;
In conformitate cu prevederile art.108 lit.a, art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. c si art.298-301 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
In temeiul art.139 alin. (2) si art.196 alin, (1), lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr.128 din 31.03.2017, care va avea urmatorul continut;
"Dreptul de administrare asupra terenului se va revoca in cazul in care titularul dreptului de administrare - Consiliul Judetean Timis, nu va incepe lucrarile la obiectivul de investitii, mentionat la art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.128/2017, pana la data de 31.03.2021".
Art. 2: Toate celelalte articole ale Hotararii Consiliului Local nr.128 din 31.03.2017, raman neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Cladiri Terenuri I Est din cadrul Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est si Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;a
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Economice;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Urbanism;
- Dezvoltare Urbana;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Consiliului Judetean Timis;
- OCPI Timis;
- Mass - media locale.