stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 28.03.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a descrierii sumare a investiției propuse prin proiectul "Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara", str. Piata Regina Maria nr. 2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 7253/28.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7254/28.03.2018 al Direcției Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Raportul de specialitate/Aviz ­­­_-_al Direcției Economice a Municipiului Timisoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-7254/28.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societăti comerciale, Comisiei pentru administratie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului si probleme ale minoritătilor, Comisiei pentru cultură, stiintă, învătământ, sănătate, protectie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Programul Operational Regional 2014-2020, axa prioritara 8, Obiectiv specific 2, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe, prin care Unitatea de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara" este preidentificata ca unitate prioritara conform evaluarii realizate de Ministerul Sănătății, în conformitate cu Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 și cu cele 8 planuri regionale de servicii de sănătate.
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare.
În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si modificată;;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara", prevazuti in Anexa 1

Art.2: Se aproba descrierea sumară a investiției pentru proiectul "Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara", prevazuta in Anexa 2

Art. 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcția Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbană, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara si Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara .

Art.4 Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.