stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 06.09.2018
privind aprobarea asocierii încheiate între Municipiul Timișoara și Federația Româna de Fotbal în vederea realizării obiectivului ,, Construire teren de fotbal cu suprafață de gazon sintetic pentru antrenament și joc "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-20499/03.09.2018, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-20499/03.09.2018 al Biroului Sport Cultură;
Având în vedere avizul cu nr. SC2018-20499/05.09.2018 al Serviciului Juridic;
Având în vedere avizul cu nr. SC2018-20499/04.09.2018 al Direcției Economice;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere H.C.L.M.T. nr.395/27.07.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018;
În conformitate cu prevederile art.36 , alin (2) lit.b), lit.c), lit.d) si lit.e), ali.(6) lit.a) pct.5 , 6 si alin (7) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, actualizată cu modificările si completările ulterioare;
Potrivit prevederilor art. 1949-1954 din Noul Cod Civil.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă în comun asocierea Municipiul Timișoara și Federația Română de Fotbal în vederea realizării obiectivului ,,Construire teren de fotbal cu suprafață de gazon sintetic pentru antrenament și joc ", conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.
Art.2: Lucrările efectuate de Federația Română de Fotbal în cadrul asocierii, vor intra în proprietatea Municipiului Timișoara în baza unui contract de donație.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Sport-Cultură și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art.4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcției Economice;
- Biroul Sport-Cultură;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- mass - mediei locale.