stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 19.10.2018
privind aprobarea Proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" în cadrul POIM 2014-2020 axa prioritară 7 și a cheltuielilor legate de cofinanțarea acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-24276/17.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-24276/17.10.2018 al Direcției Edilitare;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 19.10.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-24276/17.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 7 Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, Obiectivul specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) și d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a", în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, axa prioritară 7, în valoare totală de 148.118.419,84 lei, inclusiv TVA (cost total = costuri eligibile+costuri neeligibile),

Art. 2: Se aprobă cofinanțarea cheltuielilor ce revin Municipiului Timișoara pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" în cuantum de 25.589.119,36 lei, constituită din:
- 2.500.597,97 lei (exclusiv TVA), reprezentând contribuția de 2% din valoare totală eligibilă a proiectului;
- 23.088.521,39 lei, reprezentând contravaloarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Art. 3: Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fondurile europene structurale și de investiții și bugetul de stat.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara constituită prin Dispoziția Primarului nr. 507/02.05.2018 și Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Art.5: Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare și Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Unității de Management a Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
- Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A;
- Mass-media locale.