stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 19.10.2018
privind împuternicirea de către Consiliului Local al Municipiului Timișoara, a Comisiei de Negociere cu Terții, în vederea negocierii unui schimb de terenuri, între Primăria Municipiului Timișoara și Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-24486 din 19.10.2018, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-24486 din 19.10.2018, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II vest, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa nr.SC2018-23705 din 11.10.2018, primită de la Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) si art 121 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se împuternicește Comisia de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr.7/2012, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.43/2016, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2016, respectiv Hotărârea Consiliului nr.209/2017, in vederea negocierii unui schimb de terenuri între Municipiul Timișoara și Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri Terenuri II Vest și Direcția Ecomomică - Biroul Evidența Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site -ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiș;
- Arhiepiscopiei Ortodoxă Română a Timișoarei;
- Mass-media locale.