stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 01.10.2019
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice -faza D.A.L.I. a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. C.D. Loga nr 2, Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

                Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare nr. SC2019- 24746/01.10.2019 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
        Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-24747/01.10.2019 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
          Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic-Anexa la Raportul de specialitate nr SC 2019-24747/01.10.2019
          Avand in vedere Avizul Directiei Economice-Anexa la Raportul de specialitate nr SC 2019-24747/01.10.2019  
          Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati   comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
       In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferenteobiectivelor/proeictelor de investitii finantate din fonduri publice;
       In conformitate cu dispozitiile art.129,alin.(2)lit. b), e),alin. (4) lit. d), e), alin. (90 lit. a) din Odonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
        In temeiul art.196 , alin. (1) lit. a) si art. 139 alin. (1) si (3) din Odonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba documentatia tehnico-economica elaborata la faza D.A.L.I. pentru investitia "Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. C.D. Loga nr 2, Timisoara"

Art.2: Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei "Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. C.D. Loga nr 2, Timisoara" conform Anexei nr 1

Art.3 :Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Dezvoltare si Directia Economica din cadrul Primariei Muncipiului Timisoara  

Art.4 :Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site ul propriu si totodata, se comunica:
             - Institutia Prefectului - Judetul Timis;
             - Primarului Municipiului Timisoara;
             - Serviciului Juridic
             - Directiei Urbanism;
             - Directiei Generala de Drumuri Poduri Parcaje si Retele de Utilitati;
             - Directiei Economice;
             - Directiei de Mediu;
             - Directiei Dezvoltare;
             - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
             - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
             - Serviciul Scoli-Spitale;
             - Directiei Comunicare-Relationare;
             - Biroul Sport-Cultura
             - Biroului Audit;
             - Biroului Managementul Calitatii;
             - Corpului Control si Antifrauda al Primarului;
             - Mass-media locale;