stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 30.03.2018
privind indexarea, pentru anul fiscal 2019, pe baza indicelui de inflatie, a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art.493 alin.3, alin.4 si alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. IF2018-021863/30.03.2018 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic - anexa la raportul de specialitate al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism , ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art.491 alin.1 si alin.2 si ale art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata,
Avand in vedere prevederile art. 457, art.465, art.470, art.474, art.475, art.478, art.486, art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata,
Avand in vedere ca, rata inflației pentru anul fiscal 2017, comunicata pe comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, este de 1,34% ,
Avand in vedere prevederile pct.11 lit.n din Hotararea Guvernului nr.1/2016 actualizată pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX,
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2), lit.b) si alin.4 lit.c) din Legea nr. 215/2001-privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata,


HOTARASTE

Art.1: Aproba indexarea pentru anul fiscal 2019, cu rata inflatiei de 1,34%, a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta.
Art.2 : Aproba actualizarea pentru anul fiscal 2019, cu rata inflatiei de 1,34%, a limitelor amenzilor prevazute la art.493 alin.3, alin.4 si alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta.
Art.3 : Prezenta hotarare va fi avuta in vedere la stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul fiscal 2019.
Art.4: Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2019.
Art.5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.
Art.6: Prezenta se comunica:
· Institutiei Prefectului - Judetul Timis
· Primarului Municipiului Timisoara;
· Directiei Secretariat General;
· Directiei Edilitare;
· Directiei Economice;
· Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
· Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
· Directiei de Mediu;
· Directiei Comunicare-Relationare;
· Biroului Audit;
· Biroului Managementul Calitatii;
· Compartimentului Monumente;
· Biroului Autorizare Activitati Comerciale;
· Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
· Biroului Salubrizare;
· Serviciului Resurse Umane;
· Serviciului Juridic;
· Serviciului Achizitii Publice;
· Serviciului Scoli-Spitale;
· Biroului Sport-Cultura;
· Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
· Biroului Gestiune Populatie Canina, Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie si Activitati Administrative;
· Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
· Centrului social de urgenta pentru persoanele fara adapost cu cantina sociala;
· Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
· Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
· Directiei de Evidenta a Persoanelor;
· Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
· Directiei Politiei Locale Timisoara;
· Mass-media locale.