stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 13.12.2017
privind preluarea în proprietatea Municipiului Timișoara cu titlu gratuit si aprobarea documentației tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiție "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgență Timișoara cu un corp de construcție pentru un nou Laborator de Radioterapie și acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" amplasament str. Gheorghe Dima, nr.5


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-31247/13.12.2017 al Serviciului Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Nota de fundamentare nr. SC2017-31247/13.12.2017 al Serviciului Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017-31247/13.12.2017.;
Având în vedere Avizul tehnic nr. 358 / 11.12.2017 al Comisiei Tehnico-Economică (CTE)
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă preluarea în proprietatea Municipiului Timișoara, cu titlu gratuit si aprobarea documentației tehnico-economice Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgență Timișoara cu un corp de construcție pentru un nou Laborator de Radioterapie și acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" amplasament str. Gheorghe Dima, nr.5, în baza Avizului tehnic nr. 358 / 11.12.2017 al Comisiei Tehnico-Economică (CTE)

Art.2. Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara va suporta cheltuielile suplimentare la Studiul de Fezabilitate stabilite ca fiind necesare pe parcursul realizării obiectivului de investitii precum si cheltuielile neevidențiate în documentația tehnico - economică elaborată și transferată cu titlu gratuit Primăriei Municipiului Timișoara

Art.3. Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art.1 se va încheia o Convenție de predare-primire între Primăria Municipiul Timișoara și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara pentru semnarea Convenției prevăzută în Anexa la prezenta.hotarare

Art.5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli-Spitale și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Serviciului Relationare Directa cu Cetatenii
- Biroului Audit;
- Serviciului Școli-Spitale
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale;