stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 28.09.2018
privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 12140/26.09.2018 privind oportunitatea Proiectului de hotărâre pentru privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități , a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12141/26.09.2018 privind privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic, Anexă la Raportul de specialitate 12141/26.09.2018 privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități;
Avănd vedere Anexa 2 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale servicilor de asistență socială și a structurii orientative de personal;
Având în vedere prevederile Pct. 5,6,7 și 8 din H.G. nr.417/2018 privind modificarea H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale servicilor de asistență socială și a structurii orientative de personal;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a) și lit.d), alin.(3) lit.b) și alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica și se aproba Organigrama Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se modifica și se aproba Statul de Functii al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se modifică și se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități, conform Anexei 4. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara și pe site -ul propriu și totodată, se comunică :
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.