stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 20.11.2019
privind modificarea art. 1 din HCL540/25.10.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I."SA pe baza de protocol a terenului proprietatea Municipiului Timisoara in suprafata de 14000mp identificat potrivit Cartii funciare nr. 448188 nr. cadastral/top 448188,liber de orice sarcini in vederea si pe perioada realizarii de catre ,,C.N.I."-SA a obiectivului de investiții -Construire bază sportivă TIP1 din Municipiul Timișoara ,județul Timiș


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-29647/20.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
      Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-29647/20.11.2019  al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
      Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de ………………- Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019-29647/20.11.2019;
     Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
     Avand in vedere Hotararea de Consiliul Local numarul 540/25.10.2019;
     În conformitate cu prevederile  art. 129, alin. (2), lit. c) din Ordonanta de Urgenta a  Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
     În conformitate cu prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) si art. 298 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
     În conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1)lit g, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 540/25.10.2019 cu modificarile si completarile ulterioare, care va avea urmatorul continut:
       " Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I."SA pe baza de protocol a terenului proprietatea Municipiului Timisoara  in suprafata de 14000 mp identificat potrivit Cartii funciare nr. 448188 nr. cadastral/top 448188,liber de orice sarcini in vederea si pe perioada realizarii de catre ,,C.N.I."-SA a obiectivului de investiții  -Construire bază sportivă TIP1 ,str. Costica Radulescu nr.6, loc.Timișoara ,județul Timiș".
Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 540/25.10.2019-privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I."SA pe baza de protocol a terenului proprietatea Municipiului Timisoara  in suprafata de 14000 mp identificat potrivit Cartii funciare nr. 448188 nr. cadastral/top 448188,liber de orice sarcini in vederea si pe perioada realizarii de catre ,,C.N.I."-SA a obiectivului de investiții  -Construire bază sportivă TIP1 din Municipiul Timișoara ,județul Timiș , raman neschimbate.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I EST din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:
            - Instituției Prefectului - Județul Timiș;
            - Primarului Municipiului Timișoara;
            - Serviciului Juridic;
            - Direcției Urbanism;
             - Direcției  Dezvoltare;
            - Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
            - Direcției Economice;
            - Direcției de Mediu;
            - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
            - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
            - Direcției Comunicare - Relaționare;
            - Biroului Audit;
            - Biroului Managementul Calității;
            - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
            - Companiei Naționale de Investiții ,,C.N.I."SA;
            - Mass-media locale.