stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 26.09.2018
privind propunerea de schimbare a destinației spațiului în suprafață de 735 mp, al Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonida", situat în Timișoara, str. Dunărea nr. 9, aflat în proprietatea publică a municipiului Timișoara, pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, pentru o perioadă de 1 an, prin atribuire în folosință gratuită


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018 - 22348/26.09.2018, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -22348/26.09.2018, al Serviciului Școli Spitale;
Având în vedere Avizul din data de 26.09.2018, al Serviciului Juridic, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC 2018 - 22348/26.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea nr. 254/12.09.2018 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
Având în vedere adresa nr. 1612/18.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-21838/19.09.2019 a Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonida" cu acordul Consiliului de Administrație al acestuia;
În conformitate cu Legea nr. 1/2011, privind educația națională, art. 112, alin (6), art. 20, alin.1, art. 99;
În conformitate cu art. 2, 3 din Anexa la Ordinul nr. 5.819 / 2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificat;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă propunerea de schimbare a destinației spațiului în suprafață de 735 mp, al Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonida", situat în Timișoara, str. Dunărea nr. 9, aflat în proprietatea publică a municipiului Timișoara, pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, pentru o perioadă de 1 an, prin atribuire în folosință gratuită.

Art. 2: Schimbarea de destinație, va opera după obținerea avizului conform de la Ministerul Educației Naționale.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli - Spitale, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara și pe site -ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș:
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Serviciului Școli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.