stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 05.11.2018
privind rectificarea suprafetei imobilului inscris in CF nr. 417233 Timisoara, nr. top.10045 situat in str. 1 Decembrie nr.12, de la 622 mp la 584 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-21994/05.11.2018 - a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr.SC 2017-21994/05.11.2018 - al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic la Raportul de Specialitate nr.SC 2017-21994/14.11.2017;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Ordinul 700/2014 art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare,receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, modificatprin Ordinul nr.1304/2015;
Luand in considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, actualizata;
Luand in considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publicasi regimul juridic al acesteia actualizata;
In conformitate cu prevederile art.36 alin(2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1:Se aproba operatiunea de rectificare a suprafetei imobilului cu nr. top. 10045 inscris in CF nr.417233 Timisoara de la 622 mp. la 584 mp., din str. 1 Decembrie nr. 12 conform documentatiei topo cadastrale intocmita de SC GEODETIC CONTROL SRL-proiect nr.60/2017 avizata la O.C.P.I. Timis conform Procesului Verbal de Receptie nr.2395/2017 care fac parte din prezenta hotarare si constituie Anexa 1 si Anexa 2.

Art.2:Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest.

Art.3:Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;