stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 22.06.2017
privind validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara, care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-1526 din 23.01.2018 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-1526 din 23.01.2018 al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse-Biroul Clădiri, Terenuri;
Având în vedere adresa nr. SC2017-011507/24.11.2017 a compartimentului Administrare Fond Funciar;
Având în vedere adresa nr.SC2017-011507/23.01.2018 a Serviciului Juridic;
Având în vedere adresa nr.SC2017-011507/19.01.2018 a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse-Biroul Clădiri, Terenuri din care reiese că notificările depuse conform prevederilor Legii nr. 10/2001, art.21, alin.2,3 au fost soluționate, deasemenea nu au fost depuse cereri privind redobândirea dreptului de proprietate depuse în baza O.U.G.nr. 94/2000, republicată, modificată și completată prin O.U.G.nr. 209/2005, privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România;
Având în vedere Procesul verbal nr.SC2017-5704 din 28.03.2017, încheiat cu ocazia întrunirii Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003;
Având în vedere Anexa 1 nr.SC2018-1526 din 23.01.2018 cuprinzând lista terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara, care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală;
Având în vedere prevederile Legii nr.15/2003 actualizată si republicată, privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală și a H.G. nr.896 din 29.07.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.15/2003 actualizată si republicată, privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală și a H.G. nr.896 din 29.07.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003, ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara, care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală, conform Anexei 1.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentul de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale;