stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 02.10.2018
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe reprezentând "mobilier stradal cu ceas radio pilotat" în vederea casării


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 022599/01.10.2018 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU ;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -022599/01.10.2018 - al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 022599/01.10.2018, Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2018 -12352/24.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor, care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor , municipiilor și județelor;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș;
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale;
Având în vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată și modificată;
Având în vedere Procesul-verbal nr. SC2017-30804/08.12.2017, al Comisiei de inventariere nr. 7 numită prin Dispoziția nr. 1664/20.10.2017 a Primarului Municipiului Timișoara.
În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 actualizată, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art.36 , alin. 2 , lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45, art. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a mijloacelor fixe prevăzute în Anexa 1, în vederea scoaterii din funcțiune, dezmembrării, casării.
Art.2: Scoaterea din funcțiune pentru mijloacele fixe reprezentând "mobilier stradal cu ceas radio pilotat", având numerele de inventar 19336, 19342, 19375, cuprinse în Anexa 1 la prezentul referat.
Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;