stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 29.10.2019
privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a obiectivelor sportive aflate in proprietatea Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

     Avand in vedere Expunerea de motive  nr. SC2019- 28122/06.11.2019 a  Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
      Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-28122/06.11.2019 al Serviciului Scoli, Spitale, Baze Sportive din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
      Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic   - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 28122/06.11.2019;
     Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
     Avand in vedere art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/2000 (actualizata)- educatiei fizice si sportulu;
     Avand in vedere Legea  nr. 4/2008 (actualizata) privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive;
     Avand in  vedere art. 129 alin. (7) lit.c), lit. d), lit. e) si lit. f) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
     In temeiul  prevederilor art.139 alin.(1) si alin.(3), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba regulamentele de organizare si functionare a obiectivelor sportive aflate in proprietatea Municipiului Timisoara conform urmatoarelor anexe, care fac parte integranta din prezenta hotarare:
-Anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare si functionare a Salii Polivalente "Constantin Jude" Timisoara;
-Anexa nr. 2 - Regulamentul de organizare si functionare a Complexului Sportiv "Bega" Timisoara;
-Anexa nr. 3 - Regulamentul de organizare si functionare a Stadionului de rugby " Gheorghe Rascanu";

Art.2:La intrarea in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea nr.10/27.01.2009 privind aprobarea Regulamentului de utilizare a obiectivelor sportive aflate in administrarea Primariei Municipiului Timisoara prin Serviciul de Administrare Baze Sportive din cadrul Serviciului Public de Administrare Locuinte si Utilitati;

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciului Scoli, Spitale, Baze Sportive  din cadrul Primariei Municipiului Timisoara .

Art.4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
 - Institutiei  Prefectului - Judetul Timis;
 - Primarului Municipiului Timisoara;
 - Directiei Urbanism;
 - Directiei  Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
 - Directiei Economice;
 - Directiei de Mediu;
 - Directiei Dezvoltare;
 - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
 - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
 - Serviciului Scoli, Spitale si Baze Sportive;
 - Directiei Comunicare-Relationare;
 - Biroului Audit;
 - Biroului Managementul Calitatii;
 - Corpului de  Control si Antifrauda al Primarului;
 - Mass-media locale.