stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 25.10.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare regim de înălțime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învățământ și cultură in regim S+P+2E (corp A si corp B) și parcări" rezultând S+P+4E (corp A) și S+P+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-016937/17.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-016937/17.10.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-016937/17.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 17/26.06.2015, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 01/01.02.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 72 din 20.09.2016 și adresa nr. 4494/17.09.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Modificare regim de înălțime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învățământ și cultură in regim S+P+2E (corp A si corp B) și parcări" rezultând S+P+4E (corp A) și S+P+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42, Timișoara, având ca beneficiari pe Fundatia pentru Cultura si Invatamant Ioan Slavici și S.C. TITUS S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 93/1/2015, realizat de BIA Donici Luminita, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
Funcțiuni predominante - zonă mixtă, incluzând locuire, cu instituții publice și de interes public;
Funcțiunea principală propusă pe terenul reglementat este - centru de afaceri, hosting, cercetare, învățământ, cultură.
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 60%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 3,2;
Hmax = 25,00 m
Hmax cornișă = 20,00 m
Spatii verzi amenajate minim 25,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 72/20.09.2016 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș și adresei nr. 4494/17.09.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, suprafață care va fi amenajată și întreținută.
Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2016-000724/10.03.2016., necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Modificare regim de înălțime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învățământ și cultură in regim S+P+2E (corp A si corp B) și parcări" rezultând S+P+4E (corp A) și S+P+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat este înscris în C.F. nr. 408213 Timișoara, nr. cadastral 408213 (nr. CF vechi 1066, nr. top 7163/1, 7162, 7163/2) - teren intravilan, în suprafață de 1350 mp din acte si suprafata masurata 1323 mp, proprietari Fundatia pentru Cultura si Invatamant Ioan Slavici, intabulare drept de superficie pe o perioada de 60 de ani in favoarea SC TITUS SRL, beneficiari fiind Fundatia pentru Cultura si Invatamant Ioan Slavici și SC TITUS SRL..

Art. 4: Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. 04-A - ,,Circulatia terenurilor" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Modificare regim de înălțime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învățământ și cultură in regim S+P+2E (corp A si corp B) și parcări" rezultând S+P+4E (corp A) și S+P+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42, Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Seviciului Juridic;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor Fundatia pentru Cultura si Invatamant Ioan Slavici și S.C. TITUS S.R.L;
- Proiectantului BIA Donici Luminita;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass - media locale.