stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 26.09.2019
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenurilor înscrise în, C.F. nr.448052-Timișoara, C.F. nr.448053-Timișoara și C.F. nr.448054-Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-24411 din 27.09.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
       Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-24411 din 27.09.2019, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
       Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 24411 din 01.10.2019  - Anexă la Raportul de specialitate ;
       Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;        
      Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr.CT2019-4695 din 17.07.2019 ;
      Având în vedere, "Actul de dezlipire și Declarația de renunțare la dreptul de proprietate" autentificată sub nr.3725 din 10.06.2019, la Societatea Profesională Notarială "Românu", de către Notar Public, Românu Silvia ;
      În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art.286, alin.4 și a pct.I din Anexa nr.4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 -  privind Codul administrativ ;
      În temeiul art. 139, alin. (1) și art. 196, alin, (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 -  privind Codul administrativ ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilelor-teren înscrise în, C.F. nr. nr.448052-Timișoara, în suprafață de 338 m.p., C.F. nr.448053-Timișoara, în suprafață de 2.333 m.p., respectiv C.F. nr.448054-Timișoara, în suprafață de 30 m.p.

Art. 2: Se aprobă trecerea imobilelor - teren, menționate la art.1, din domeniul privat al Municipiului Timișoara, în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de "terenuri intravilane pentru căi de comunicație rutieră și amenajare rutieră".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest și Direcția Ecomomică - Biroul Evidența Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara, pe site -ul propriu și totodată, se comunică:
     - Instituției Prefectului - Județul Timiș;        
     - Primarului Municipiului Timișoara;
     - Serviciului Juridic;        
     - Direcției Economice;        
     - Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;        
     - Direcției Urbanism;
     - Direcția Dezvoltare;
     - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
     - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;                
     - Direcției Comunicare - Relaționare;
     - Direcției de Mediu;        
     - Biroului Managementul Calității;
     - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;        
     - Biroului Audit;
     - O.C.P.I. Timiș;
     - Doamnei Nete Daniela-Simona;
    - Mass-media locale.