stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 02.10.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Locuințe colective, comert si servicii", Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, si 405457, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-015808/03.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-015808/03.10.2018 - al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-012495/03.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1)și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 19/10.11.2016, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 29/10.07.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 41 din 18.04.2018, rectificata prin adresa nr. 3054/16.07.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuințe colective, comert si servicii", Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, si 405457, Timișoara, având ca beneficiari pe S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. si S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 16.031, realizat de S.C. SIREGON GRUP S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire:
SUBZONA A: ZONA CU LOCUINTE LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT:
- Regim de construire: maxim S+P+5E+Er;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax servicii/parter= 50%;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax locuinte/etaje= 35%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2.45;
- Inaltimea maxima: Hmax = 19.50 m;
SUBZONA B: ZONA CU LOCUINTE COLECTIVE:
- Regim de construire: maxim D+P+3E+Er; -
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 35%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2.00;
- Hmax = 13.50 m;
SUBZONA C: ZONA CU LOCUINTE COLECTIVE MICI:
- Regim de construire: maxim D+P+2E; -
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 35%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.05;
- Hmax = 10 m;
SUBZONA SPATII VERZI - minim 6.85 % - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 41/18.04.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;
- Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003636/02.11.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U ;- Cladirile care depasesc regimul de construire P+3E vor fi dotate in mod obligatoriu cu lift, conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N, din 27 martie 1997. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuințe colective, comert si servicii", Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, si 405457, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani. Terenul studiat situat in strada Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, si 405457, Timișoara, în suprafață totală de 33.913 mp, este inscris in: CF 405457 (cad. 405457 - 1.938 m, categoria de folosinta drum), CF 405446 (cad. 405446 - 2.264 m, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405447 (cad. 405447 - 1.883 m, categoria de folosinta drum), CF 405448 (cad. 405448 - 2.645 m, categoria de folosinta drum), CF 405449 (cad. 405449 - 6.699 m, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405450 (cad. 405450 - 6.352 m, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405453 (cad. 405453 - 3.873 m, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405454 (cad. 405454 - 1.095 m, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405455 (cad. 405455 - 149 m, categoria de folosinta curti, constructii), CF 405456 (cad. 405456 - 7.054 m), proprietari fiind S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. (CF 405456, CF 405450, CF 405454, CF 405448, CF 405455, CF 405449, CF 405453) si S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L. (CF 405446, CF 405447, CF 405457).

Art. 4 Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei U.04 - "Proprietatea asupra terenurilor", planșei U.02 - "Reglementări urbanistice-Zonificare" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuințe colective, comert si servicii", Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, si 405457, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. si S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L.,.;
- Proiectantului S.C. SIREGON GRUP S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass-media locale.