Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Proiectul ,,Demolare construcție existentă și construire Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, acces auto, acces pietonal, parcaje, amenajare parcelă”

Începerea implementării proiectului

,,Demolare construcție existentă și construire Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, acces auto, acces pietonal, parcaje, amenajare parcelă’’, cod SMIS 152020

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, ADR Vest – Organism Intermediar şi Municipiul Timişoara în calitate de beneficiar au semnat Contractul de finanţare nr. 7375/23.12.2021, pentru proiectul ,,Demolare construcție existentă și construire Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, acces auto, acces pietonal, parcaje, amenajare parcelă’’, cod SMIS 152020, finanţat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunității. Anterior depunerii cererii de finanțare, fișa de proiect a fost selectată de GAL Freidorf în urma Apelului de selecție aferent Intervenției 6 – Dezvoltare Infrastructură socială și medicală. Proiectul a fost depus în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Scop/Obiectiv final:

Obiectivul general al proiectului este combaterea marginalizării sociale a persoanelor adulte aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și care se confruntă cu dizabilități și/sau cu boli cronice care le îngreunează activitățile zilnice prin realizarea unei investiții în îmbunătățirea mediului fizic precum și investiții pentru dezvoltarea funcțiilor sociale – Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități. Realizarea obiectivului va contribui, de asemenea, la: creșterea sentimentului de apartenență la comunitate; dezvoltarea de acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru persoanele adulte cu dizabilități/boli cronice marginalizate si familiile acestora; asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, servicii medicale primare, educație, recreere – socializare, abilitare, reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru persoane cu dizabilități/boli cronice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Promovarea dezvoltării locale prin intermediul unor investiții în construcția și dotarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități destinat utilizării publice pentru furnizarea de servicii sociale integrate. Construcția centrului se realizează pe teritoriul SDL Freidorf, pe un teren cu o suprafață totală de 1124 mp. Centrul va fi situat în Timișoara, pe strada Pavlov nr. 19 si va cuprinde: o clădire pe un nivel suprateran cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajare curte interioară, realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejmuirii terenului, inclusiv crearea acceselor. Prin proiect se vor propune soluții tehnice, dotări și materiale în conformitate cu legislația privitoare la protecția mediului, protecția împotriva incendiilor si normativele/standardele în vigoare.
  2. Crearea unui serviciu social destinat persoanelor adulte cu dizabilități aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și care se confruntă cu dizabilități si/sau cu boli cronice care le îngreunează activitățile zilnice precum și familiile acestora, cu precădere din zonele urbane marginalizate de pe teritoriul delimitat prin Strategia de Dezvoltare Locală Freidorf.

   Rezultate așteptate:

  1. Clădire publică – Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitați -construită în zona urbană cu amprenta la sol: 445,12 mp, suprafața utilă 370,53 mp, procentul de ocupare a terenului (POT) 39.60%. Clădirea va fi dotată corespunzător pentru a răspunde necesităților persoanelor cu dizabilități și va funcționa ca Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități destinat utilizării publice pentru servicii sociale. Centrul va fi construit pe teritoriul delimitat de Strategia de Dezvoltare Locala Freidorf, in Municipiul Timisoara, str. Pavlov nr.19, pe suprafața unui teren de 1124 mp. In cadrul centrului se vor furniza servicii sociale licențiate pentru persoane adulte cu dizabilități (cod nomenclator 8899 CZ-D-I – conform nomenclatorului serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015).
  2. 41 persoane adulte aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și care se confruntă cu dizabilități si/sau cu boli cronice care le îngreunează activitățile zilnice precum si care au domiciliul/locuiesc în teritoriul SDL a Grupului de Acțiune Locală Freidorf beneficiare ale centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități .

Perioada de implementare: 01.11.2020-31.10.2023

Data începerii proiectului: 23.12.2021

Valoarea totală a proiectului este: 3.544.467,14 lei, din care valoare eligibilă  3.511.841,44 lei (FEDR (95%): 3.336.249,39 lei; Bugetul național (3%): 105.355,24 lei; Beneficiar (2%) :70.236,81 lei) și valoare totală neeligibilă: 32.625,70 lei.      

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro; www.inforegio.ro  și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro)

                                        

UAT Municipiul Timișoara Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030 Tel. 0256/408.430, Fax:0256-408.380 Email: [email protected] Website: www.primariatm.ro    

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Sediul administrativ: Str. Ioan Plavoșin nr. 21 Tel. 0356/416.050, Fax 0356/416.049 Email: [email protected] Website: www.socialtm.ro  

Anunț proiect ,,Demolare construcție existentă și construire Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, acces auto, acces pietonal, parcaje, amenajare parcelă”