Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Proiectul Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană Etapa II

 Proiect

Primăria Municipiului Timișoara implementează în perioada 01.10.2017-31.12.2023 proiectul cu titlul Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană Etapa II”, cod SMIS 127006

Beneficiar

Beneficiarul finanțării nerambursabile este UAT Municipiul Timișoara

Scop/Obiectiv general

Scopul/ Obiectivul general al proiectului este promovarea investițiilor în eficiența energetică a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Timișoara, în scopul reducerii pierderilor în rețelele de transport și distribuție a agentului termic. Proiectul vizează realizarea investițiilor necesare pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu caldură din municipiul Timișoara, care să asigure conformarea – la cel mai mic cost – cu obligațiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare, directivele europene și legislația națională, precum și cu obiectivele strategiilor și programelor naționale relevante pentru mediu și creșterea eficienței energetice.

Descrierea proiectului

Prezentul proiect reprezintă o etapă a unui proiect de ansamblu, prezentat în Strategia privind

Alimentarea cu Energie Termică a Municipiului Timișoara, elaborată în 2009 și revizuită în 2016; o primă etapă a proiectului de ansamblu a fost finanțată prin POS Mediu 2007-2013 – Axa Prioritară 3, care a vizat reabilitarea infrastructurii de producere a energiei termice.

Cea mai mare parte a infrastructurii a necesitat, datorită vechimii și uzurii sale fizice, reabilitări consistente. Astfel, prin etapa I a proiectului au fost realizate reabilitări și modernizări în sursa de producere a energiei termice. De asemenea, în ultimii ani au fost realizate reabilitări ale unei părți a infrastructurii de distribuție (rețele).

Cu toate aceste reabilitări, datorită vechimii sistemului de transport, conductele nereabilitate prezintă coroziuni majore exterioare și o stare avansată de degradare fizică și morală a izolației termice, ceea ce face ca nivelul pierderilor de fluid și căldură să aibă valori ridicate;

începând cu anul 2012, pierderile au tendința de creștere, ceea ce conduce la necesitatea continuării lucrărilor de reabilitare.

Astfel, prin proiect au fost identificate intervențiile necesare, în funcție de variabilele relevante (numărul de avarii înregistrate, numărul de consumatori afectați de avarii, intensitatea termică și gradul de conectare a consumatorilor pe fiecare ramură de rețea termică secundară analizată).

Astfel, a fost selectat un total de peste 29 km de rețea care necesită reabilitare, mai precis:

 • 9,067 km de rețele termice primare
 • 20,095 km de rețele termice secundare

Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra sistemului de încalzire urbană din Municipiul Timișoara, facilitând:

 • Eficientizarea și creșterea calității serviciului public prin:
 • Reducerea pierderilor în rețele cu cca. 35.349 Gcal/an (148 TJ/an)
 • Creșterea vitezei de depistare și a preciziei localizării avariilor în rețea; prin reabilitarea porțiunilor de rețele termice propuse, aferente a 25 de puncte termice reprezentând 19,7% din totalul punctelor termice. Se elimină din totalul de 432 avarii pe toate rețelele secundare, un număr de 239 avarii, adica 55,3%.
 • Scăderea numărului de avarii în rețea prin înlocuirea conductelor existente cu un sistem legat preizolat ce are o durată de viață de 30 de ani;
 • Reducerea duratei de execuție a lucrărilor de șantier;
 • Reducerea costurilor de întreținere și exploatare a rețelelor;
 • Limitarea efectului negativ asupra mediului și sănătății locuitorilor prin:
 • Reducerea cantităților de emisii de gaze cu efect de seră și alți poluanți ca urmare a reducerii consumului de combustibil;
 • Reducerea cantităților de emisii de SO2, NOx, PM si CO2 ca urmare a scăderii pierderilor în rețele de transport și distribuție și ca urmare a evitării deconectărilor.
 • Prin realizarea lucrărilor de reabilitare, indirect ca urmare a reducerii pierderilor de fluid din rețele, se reduce și debitul de apă de adaos care se face în CET și puncte termice. Reducerea pierderilor de fluid este estimată la circa 103.000 mc/an.

Proiectul va contribui la dezvoltarea socio-economică a Municipiului Timișoara în primul rând prin asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație, prin reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă.

Beneficiile socio-economice ale proiectului sunt:

 • Reducerea impactului negativ asupra mediului prin reducerea cantităților de emisii de gaze cu efect de seră și alți poluanți ca urmare a reducerii consumului de combustibil și a evitării deconectărilor
 • Reducerea pierderilor de fluid din rețele de cca 103.000 m3/an, reprezentând reducerea debitului de apă de adaos din CET și pierderile din rețele. De asemenea se reduce cantitatea de energie electrică consumată de pompele de adaos în rețeaua termică primară cu 105 MWh/an;
 • Eficientizarea serviciului de alimentare cu energie termică datorită depistării rapide a neetanșeităților;
 • Siguranța sporită în exploatare – sistemul de detectare al eventualelor neetanșeități inclus în spuma de poliuretan asigură depistarea rapidă și localizarea cu precizie de 1m. a acestora;
 • Eliminarea costurilor suplimentare pe care consumatorii sunt obligați să le facă prin consum de energie electrică din cauza nelivrării energiei termice ca urmare a avariilor;
 • Reducerea emisiilor de noxe (CO2, NOx, SO2 și pulberi);
 • Economia de energie alternativă (la consumatorul final);
 • Crearea de noi locuri de muncă în timpul execuției lucrărilor
 • Economii de costuri pentru operator
 • Economii de resurse pentru populație
 • Creșterea valorii apartamentelor
 • Reducerea costurilor cu sănătatea.

Rezultate așteptate/finale

Proiectul contribuie la atingerea rezultatelor Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 7, Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate și anume prin contribuția la realizarea Indicatorilor de program: – 2S62 – 29,162 km rețele termice extinse/reabilitate, din care: – 2S106 – 9,067 km rețele termice primare (de transport) reabilitate prin proiect – 2S108 –20,095 km lungime rețele termice secundare (de distribuție) reabilitate prin proiect. Prezentul proiect a fost prevăzut în lista de proiecte predefinite din cadrul POIM, Obiectivul Specific 7.1 și realizarea sa va contribui la atingerea indicatorilor de rezultat. 

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 148.118.419,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare  Regională (contribuția UE) este de 106.275.413,69 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 16.253.886,80 lei și co-finanțarea de la bugetul local este de 2.500.597,96 lei.

Data începerii proiectului: 01.10.2017

Data finalizării proiectului: 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură, cod SMIS 16828, etapa I

Localizarea proiectului: Municipiul Timişoara, CET Centru şi CET Sud

Beneficiar: Municipiul Timişoara

Proiectul a fost co-finanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 3, Sector termoficare, valoarea totală la finalizare fiind de 199. 916.312 lei (fără TVA).

Obiectivul general a fost atins, respectiv îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu şi a stării de sănătate a populaţiei, ca urmare a investiţiilor în infrastructură, deoarece prin finalizarea lucrărilor din cadrul proiectului s-a obţinut scăderea concentraţiilor emisiilor de dioxid de sulf şi oxizi de azot, care depăşeau limitele maxime admise în municipiu şi îmbunătăţirea eficienţei energetică a sistemului de încălzire de care beneficiază peste 62 000 de gospodării. Proiectul a fost finalizat în 2016.

                                Lucrările majore realizate:

-modernizarea a opt pompe de transport termoficare CET Timişoara Centru şi CET Timişoara SUD,

– retehnologizarea a două cazane de apă fierbinte (CAF2 şi CAF4) din CET Centru,

-retehnologizarea a trei cazane de abur CA1, CA2, CA3 din CET Sud,

-instalarea unei unităţi noi de desulfurare în CET Sud pentru reducerea emisiilor de dioxid de sulf.

                Rezultatele scontate au fost realizate la finalizarea proiectului:

-desulfurarea gazelor de ardere până la un conţinut de dioxid de sodiu(SO2) de maxim 250mg/Nmc comparativ cu maxim 8800 mg/Nmc,

-scăderea la jumătate a emisiilor de pulberi: 20mg/Nmc faţă de 50mg/Nmc înainte de realizarea staţiei de desulfurare;

-scăderea la jumătate a emisiilor de noxe la cazane: la maxim 200 mg/Nmc faţă de 540 mg/Nmc,

-creşterea cu 3 până la 6 procente a eficienţei energetice pe diferitele investiţii realizate.

Mai multe detalii despre proiect găsiți aici: https://www.colterm.ro/despre-noi/programe-europene și aici https://www.colterm.ro/termoficaretm/index.html

Foto 1: Noua stație de desulfurare

Foto2: Echipamente de monitorizare a emisiilor
 

Comunicate de presă

Începerea execuției lucrărilor din cadrul proiectului de retehnologizare a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara Etapa II

2 martie 2021

Primăria Municipiului Timișoara demarează executarea lucrărilor din cadrul proiectului cu titlul Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană Etapa II”, cod SMIS 127006.

Lucrările sunt programate a se executa pe o perioada de 21 de luni în principal în perioada caldă a anului, perioadă în care consumatorii vor fi alimentați cu apă caldă prin montarea de conducte provizorii.

Beneficiarul finanțării nerambursabile este UAT Municipiul Timișoara.

Obiectivul general al proiectului este promovarea investițiilor în eficiența energetică a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice în scopul reducerii pierderilor în rețelele de transport și distribuție a agentului termic.

Rezultate așteptate:  29,162 km rețele termice extinse/reabilitate.

Lucrarile vor demara pe data de 15.03.2021.

Primele lucrări vor fi în urmatoarele locații:

Rețea de termoficare primarăMagistrala 2X Dn600, pe str. Traian Vuia  între intersecțiile Vuia/Averescu și Vuia/Rebreanu.

Rețea de termoficare secundară:

– PT 69, pe o lungime totală de 245 m, traseu nou de 230 m, pe str. Dumitru Kiriac între Eneas și Glad și pe str. Eneas;

– PT 6, pe o lungime de 166 m traseu existent pe străzile Ianos Bolyai, Carol Telbisz, traversare pe Ion C. Brătianu, str. Traian Grozăvescu și Ștefan Cicio Pop;

 Valoarea totală a proiectului este de 148.118.419,84 lei, din care cofinanțarea UE este de 106.275.413,69 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Manager de proiect,

Gheorghe Golban

Date de contact: website: www.primariatm.ro, e-mail: [email protected], tel: 0256-408300, fax: 0256-490635, adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030

Informare asupra proiectului

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană Etapa II

Primăria Municipiului Timișoara implementează proiectul cu titlul Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană Etapa II”, cod SMIS 127006.

Proiectul reprezintă o etapă a unui proiect de ansamblu, conform Strategiei privind Alimentarea cu Energie Termică a Municipiului Timișoara, elaborată în 2009 și revizuită în 2016; o primă etapă fiind finanțată prin POS Mediu 2007-2013 – Axa Prioritară 3, care a vizat reabilitarea infrastructurii de producere a energiei termice. Proiectul se află în faza de execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelelor termice, iar până în acest moment:

 • În cadrul contractului de lucrări ”Reabilitarea a 9,067 km traseu de rețea termică primară” a fost realizată etapa de proiectare, faza Proiect Tehnic, și au fost demarate lucrările de execuție.
 • În cadrul contractului de „Reabilitarea a 20,095 km traseu de rețea termico-secundară” a fost realizată etapa de proiectare, faza Proiect Tehnic, și au fost demarate lucrările de execuție.

Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra sistemului de încălzire urbană din Municipiul Timișoara, facilitând:

 • Eficientizarea și creșterea calității serviciului public prin: reducerea pierderilor în rețele cu cca. 35.349 Gcal/an (148 TJ/an);creșterea vitezei de depistare și a preciziei localizării avariilor în rețea; Prin reabilitarea porțiunilor de rețele termice propuse, aferente a 25 de puncte termice reprezentând 19,7% din totalul punctelor termice, se elimină din totalul de 432 avarii pe toate rețelele secundare, un număr de 239 avarii, adica 55,3%; scăderea num[rului de avarii în rețea prin înlocuirea conductelor existente cu un sistem legat preizolat ce are o durată de viață de 30 de ani; reducerea duratei de execuție a lucrărilor de șantier; reducerea costurilor de întreținere și exploatare a rețelelor;
 • Limitarea efectului negativ asupra mediului și sănătății locuitorilor prin: reducerea cantităților de emisii de gaze cu efect de seră și alți poluanți, ca urmare a reducerii consumului de combustibil; reducerea cantităților de emisii de SO2, NOx, PM și CO2(dioxid de carbon) ca urmare a scăderii pierderilor în rețele de transport și distribuție și a evitării deconectărilor.Prin realizarea lucrărilor de reabilitare, indirect ca urmare a reducerii pierderilor de fluid din rețele, se reduce și debitul de apă de adaos care se face în CET și puncte termice. Reducerea pierderilor de fluid este estimată la circa 103.000 mc/an.

Valoarea totală a proiectului este de 148.118.419,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare  Regională (contribuția UE) este de 106.275.413,69 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 16.253.886,80 lei și co-finanțarea de la bugetul local este de 2.500.597,96 lei. Durata de implementare 01.10.2017-31.12.2023, cu mențiunea că programele cu finanțare de la Uniunea Europeană 2014-2020 au fost decalate.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Informare proiect

Informare 2021

Informare iulie 2022

Informare octombrie 2022

Informare martie 2023

Jurnal foto
Contract 141 Lot 1 -Obiect 2 str. Traian Vuia

Contract 142 Lot 2 – Rețea termică aferentă PT 69

Rețea termică aferentă PT 82

Rețea termică aferentă PT 6