Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Proiect de hotarare din 14.04.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuințe colective și funcțiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-004120/31.03.2020, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-003228/30.03.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-004120/31.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate,
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 45/04.10.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 9/27.02.2020;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 68 din 25.06.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuințe colective și funcțiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara , având ca beneficiari pe SC Spring Agency SRL, Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura, întocmit conform Proiectului nr. 224/DTP/18, realizat de SC RDSIGN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire:
Indicii propuși pentru cele 3 parcele, sunt:
1. Parcela identificata prin CF nr. 441568 Timișoara:
- regim de construire izolat;
- functiunea predominanta: locuire colectivă;
- inaltimea maxima: Hmax=15,00m, pentru S+P+2E+Er;
- POTmax= 40%; - CUTmax=2,2;
- retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. plansei nr. 03-A - Reglementari urbanistice
2. Parcela identificată prin CF nr. 441569 Timișoara
- regim de construire izolat;
- functiunea predominanta: locuire colectivă,
- inaltimea maxima: Hmax=13,00m, pentru S+P+2E;
- POTmax= 40%;
- CUTmax=2,2;
- retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. plansei nr. 03-A - Reglementari urbanistice
3. Parcela identificată prin CF nr. 411583 Timișoara
- regim de construire izolat;
- functiunea predominanta: locuire colectivă,
- inaltimea maxima: Hmax=22,00m, pentru S+P+4E+Er;
- H max=18.00 m, pentru S+P+3E+Er
- POTmax= 40%;
- CUTmax=2,2;
- retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. plansei nr. 03-A - Reglementari urbanistice
Suprafața totală de spatii verzi este de 25.00%, conform Deciziei de Incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis nr. 68/25.06.2019;
Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-003807/25.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U ;
Servituți: se vor respecta servituțile trecute în "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 963/01.11.2019.
În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuințe colective și funcțiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenurile reglementate situate în intravilan, se află în proprietate după cum urmează:
CF nr. 411583, cad 411583 (nr top 2102/2/2), S=6.169mp, categoria de folosinta curti, constructii - Proprietar: SC SPRING AGENCY SRL;
CF nr. 441568, cad 441568, S=573mp, categoria de folosinta arabil - Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura;
CF nr. 441569, cad 441569, S=552mp, categoria de folosinta arabil - Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura;

Art.4: Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 224/DTP/18, și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat nr. UR2019-007771/02.07.2019. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa asigurărea acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ.

Art.5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuințe colective și funcțiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:
Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Seviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: SC Spring Agency SRL, Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura.;
- Proiectantului: S.C. RD SIGN S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass - media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara