Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 01.11.2016
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. IF2016-.......................................................................................................... al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere avizele: Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizata, Titlul IX (art.456 alin.2; art.457 alin.1; art.458 alin.2; art.460 alin.10; art.462 alin.2; art.464 alin.2; art.465 alin.9; art.467 alin.2; art.470 alin.2 pct.II; art.470 alin.3; art.470 alin.8 pct.4; art.472 alin.2; art.474 alin.1, alin.4, alin.10, alin.14, alin.15, alin.16 ; art.475 alin.1, alin.2, alin.3, alin.4; art.476 alin.2; art.477 alin.5; art.478 alin.2; art.481 alin.2; art.484 alin.1; art.485 alin.1; art.486 alin.1, alin.4, alin.5; art.487),
Avand in vedere prevederile HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata,
Avand in vedere prevederile art. 16 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
Avand in vedere prevederile OUG nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata si actualizata ;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile: Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol; Ordinului nr.1846 din 28.11.2014 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale / nr. 2408 din 3.12.2014 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, privind punerea in aplicare a prevederilor art.5 alin.1 din Legea nr.145/2014; Ordinului nr.20 din 13.01.2015 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale/208 din 26.01.2015 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, privind punerea in aplicare a prevederilor art.9 alin.1 din Legea nr.145/2014;
Avand in vedere Legea nr. 7/1996 republicata, a cadastrului si publicitatii imobiliare;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.197/15.04.2014 privind reglementarea procedurilor de inscriere/radiere a constructiilor realizate fara Autorizatie de Construire/Desfiintare si descrierea corecta a regimului de inaltime a constructiilor inscrise in cartea funciara, modificata prin art.16 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.405/16.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2016,
Avand in vedere dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala,
Avand in vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. (b) si alin.4 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata,
In temeiul art. 45 alin.2 lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata,


HOTARASTE

Art.1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2017, dupa cum urmeaza:
(1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii.
(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
(3) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,08 % asupra valorii impozabile a cladirii.
(4) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii impozabile a cladirii.
(5) Cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate este de 3%;
(6) Cota de impozit in cazul impozitului pe spectacole este de:
a) 0%, pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala;
b) 0 % in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a).
(7) Nivelurile impozitelor/taxelor locale stabilite in sume fixe sunt prevazute in Anexa 1 la prezenta hotarare.

Art.2: Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice, pana la data de 31 martie a anului 2017, se acorda o bonificatie de 10%.

Art.3: Se acorda scutirea impozitului/taxei pe cladiri datorate pentru urmatoarele cladiri, astfel:
a) cladirile care, potrivit legii, sunt muzee ori case memoriale, conform Legii nr.422/2001 republicata si actualizata privind protejarea monumentelor istorice;
b) cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
c) cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
d) cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
e) cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
f) cladirile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul;
g) cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile elaborarii de catre compartimentele de specialitate a procedurii si criteriilor de acordare a scutirii printr-o Hotarare a Consiliului Local;
i) cladirile unde au fost executate lucrari în conditiile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile elaborarii de catre compartimentele de specialitate a procedurii si criteriilor de acordare a scutirii printr-o Hotarare a Consiliului Local;
j) cladirile detinute de asociatiile de dezvoltare intercomunitara;
k) cladirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevazut de legislatia în domeniul ajutorului de stat;
l) cladirile detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti si de societatile cooperative agricole, în conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevazut de legislatia în domeniul ajutorului de stat.

Art.4: Se acorda scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru urmatoarele terenuri, astfel:
a) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
b) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
c) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
e) terenurile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul;
f) terenul aferent cladirii de domiciliu aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art.4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) terenul situat in extravilanul localitatilor, pe o perioada de 5 ani ulteriori celui in care proprietarul efectueaza intabularea in cartea funciara pe cheltuiala proprie;
h) suprafetele terenurilor afectate de cercetarile arheologice, pe intreaga durata a efectuarii cercetarilor.
i) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevazut de legislatia în domeniul ajutorului de stat.

Art.5: Se acorda scutirea sau reducerea, dupa caz, a impozitului/taxei pe cladiri si a impozitului/taxei pe teren, pentru cladirea folosita ca domiciliu si/sau terenul aferent acesteia, aflate in proprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social, in cuantumul si in conditiile prevazute in Anexa nr.2 la prezenta.

Art.6: In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100%.

Art.7: (1) Se acorda scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, pentru:
a) lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizeaza, integral aceste lucrari pe cheltuiala proprie;
b) lucrari destinate pastrarii integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite in Legea nr. 422/2001, republicata, cu modificarile ulterioare, finantate de proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice, in concordanta cu reglementarile cuprinse in documentatiile de urbanism intocmite potrivit legii;
c) lucrari executate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) lucrari executate in zone de regenerare urbana, delimitate in conditiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrari in care se desfasoara operatiuni de regenerare urbana coordonate de administratia locala, in perioada derularii operatiunilor respective.
(2) Reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, pentru lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorata de proprietarii persoane fizice care realizeaza partial aceste lucrari pe cheltuiala proprie, se acorda in functie de cota de participare la lucrarile pentru care se datoreaza taxa prevazuta in prezentul aliniat.


Art.8: Se acorda scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484 din codul fiscal, pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
 b) persoanele prevazute la art.1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si persoanele fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
 f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor încadrati în gradul I de invaliditate.


Art.9: Se acorda scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 din codul fiscal, pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.

Art.10: Taxele speciale instituite prin prezenta hotarare si cuantumul acestora, sunt prevazute in Anexa nr.3 la prezenta hotarare.

Art.11: Regulamentul privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare este prevazut in Anexa nr.4 la prezenta hotarare.

Art.12: Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu 01.01.2017.

Art.13: Anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.14: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza: Directia Fiscala a Municipiului Timisoara; Directia Tehnica; Directia Secretariat General; Directia Comunicare; Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse; Arhitectul Sef; Directia Urbanism; Directia Mediu; Biroul Salubrizare; Directia de Evidenta a Persoanelor; Directia Politia Locala Timisoara.


Art. 15: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Secretariat General;
- Directiei Urbanism;
- Arhitectului Sef;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Economice;
- Directiei Dezvoltare;
- Serviciului Achizitii Publice;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Directiei Politia Locala Timisoara;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor Timisoara;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Biroul Scoli-Spitale;
- Biroul Sport-Cultura;
- Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
- Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
- Biroul Administrativ;
- Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Centrul Social de Urgenta Pentru Persoane Fara Adapost Cu Cantina Sociala;
- Compartiment Monumente;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Biroul Salubrizare;
- Biroul Tehnic;
- Biroul Monitorizare Activitati Comerciale si Gestiune Spatii Comerciale;
- Compartiment Eficientizare Energetica Cladiri;
- Compartiment Relationare Cu Asociatiile de Proprietari
- Mass - mediei locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara