Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Referendum 2018

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 02.11.2016
privind prelungirea prin acte adiționale a contractelor de închiriere pentru imobilele în care funcționează Colegiul Național Bănățean împreună cu Liceul Teoretic "D.Obradovici"și pentru imobilul în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-26880/03.11.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.177/02.11.2012 privind aprobarea contractelor de închiriere pentru imobilele situate în Timișoara în care se desfășoară activitatea unităților de învățământ - Colegiului Național Bănățean împreună cu Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" și Colegiul Tehnic de Vest;
Având în vedere Contractul de închiriere nr. 2741/21.11.2012 și Contractul de închiriere nr. 2740/21.11.2012;
Având în vedere Hotărâriile Consiliului Local nr. 407/01.08.2014 și nr. 492/12.11.2015 privind prelungirea contractul de închiriere nr. 2741/21.11.2012 pentru Colegiul Național Bănățean și Liceul Teoretic "Dositei Obradovici";
Având în vedere Hotărâriile Consiliului Local. 532/31.10.2014 , nr. 447/30.10.2015 și nr. 13/07.07.2016 privind prelungirea contractul de închiriere nr. 2740/21.11.2012 pentru imobilul situat în Timisoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobil în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest;
Având în vedere Procesului verbal nr. 7/26.10.2016 al Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local;
Ținând seama de prevederile art. 103 alin. (2) și art. 104 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/05.01.2011;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) art.36 alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea prin act adițional a Contractului de închiriere nr. 2741/21.11.2012, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 177/02.11.2012, prelungit prin actul adițional nr.1 și 2 încheiate în baza Hotărârilor Consiliului Local nr.407/01.08.2014 și nr. 492/12.11.2015, pentru imobilele - construcții cu suprafața construită desfășurată de 12.517 mp și teren construit și neconstruit în suprafață de 13.029 mp, în care funcționează Colegiul Național Bănățean și Liceul Teoretic "D.Obradovici", situat in Timisoara Bv.16 Decembrie 1989 nr. 26, pe o perioadă de un an începând cu data de 01.11.2016 până la data de 01.11.2017 cu o chirie de 15.000 euro /lună, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă prelungirea prin act adițional a Contractului de închiriere nr. 2740/21.11.2012, încheiat în baza Hotărâri Consiliului Local nr. 177/02.11.2012, prelungit prin actele adiționale nr. 1, 2 și 3 încheiate în baza Hotărârilor Consiliului Local nr. 532/31.10.2014, nr. 447/30.10.2015 și nr. 13/07.07.2016, pentru imobilul - construcții cu suprafața construită desfășurată de 993 mp și teren construit și neconstruit în suprafață de 1366 mp, situat in Timisoara Bv.16 Decembrie 1989 nr. 30, în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest pe o perioadă de 1 an începând cu data de 01.01,2017 până la data de 01.01.2018, cu o chirie de 10.000 lei /lună,conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara să semneze actele adiționale privind prelungirea contractele de închiriere prevăzute la art. 1 și la art. 2 , în calitate de ordonator principal de credite.

Art. 4: Plata chiriei se va efectua din cap 65 "Învățământ" respectiv cod indicator 65.02.03.01 "Învățământ preșcolar ", Titlul II Bunuri și servicii.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Școli Spitale, Direcția Economică - Serviciul Învătământ din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, Colegiul Național Bănățean împreună cu Liceul Teoretic "D.Obradovici" și Colegiul Tehnic de Vest.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Episcopiei Romano - Catolică de Timișoara;
- Colegiului Național Bănățean;
- Liceului Teoretic "D.Obradovici;
- Colegiului Tehnic de Vest;
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara