Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 25.10.2018
privind aprobarea Rapoartelor finale, întocmite de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A. și Compania Locală de Termoficare Colterm SA și redeclanșarea procedurilor de selecție


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-25375/30.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-25375/30.10.2018 al Compartimentului Guvernanța Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de ...............................- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-25375/30.10.2018;
Având în vedere Avizul Direcției Economice Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-25375/30.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială,turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Rapoartele finale, întocmite de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A și Compania Locală de Termoficare Colterm S.A, nr. SC2018-24746/23.10.2018 și SC2018-24747/23.10.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanța corporativă a societăților comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 212/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Așteptari pentru S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecție în vederea evaluării/selecției membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara are calitatea de autoritate publică tutelară;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 332/15.09.2017 privind aprobarea Planurilor de selecție - componente integrale și a Profilelor personalizate ale consiliilor de administrație pentru S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. și S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.;
Având în vedere Adresa nr. SC2018-21837/19.09.2018 prin care dl Iapă Augustin Cătălin renunță la mandatul de administrator;
Având în vedere prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Rapoartele finale, întocmite de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A. și Compania Locală de Termoficare Colterm SA, nr. SC2018-24746/23.10.2018 și SC2018-24747/23.10.2018, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă redeclanșarea procedurilor de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul consiliilor de administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A. și Compania Locală de Termoficare Colterm SA, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și se stabilește Calendarul procedurii de selecție, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timișoara - va propune candidați pentru funcția de membru în consiliile de administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A. și Compania Locală de Termoficare Colterm S.A., propuneri făcute în baza unei selecții efectuate de expertul independent care a fost contractat în acest și de către Comisia constituită prin HCL nr. 308/2017, selecție ce se va desfășura în conformitate cu Calendarul anexat.
Anunțul privind selecția membrilor în Consiliul de administrație se publică, prin grija Primarului Municipiului Timișoara, respectând prevederile legale.
Sursa de finanțare este asigurată din bugetul local pe anul 2018, la Capitolul 51.02. " Autorități executive".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartiment Guvernanța Corporativă și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site -ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Companiei Locale de Termoficare Colterm SA;
- Drumuri Municipale Timișoara SA;
- Compartimentului Guvernanța Corporativă;
- Mass - media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara