Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Proiect de hotarare din 08.05.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala P+2E", str. Odobescu nr. 54, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. UR2018-016370/08.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-016370/08.10.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-016370/08.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 03/ 01.02.2018, precum și de Adresa Agenției pentru Protecția Mediului cu nr. 3081 din 18.07.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala P+2E", str. Odobescu nr. 54, Timișoara, având ca beneficiar pe JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA, întocmit conform proiectului nr. 196/JCH/17, realizat de SC RD SIGN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime maxim P+2E, Hmax = 10,5 m, accesul auto și pietonal se va realiza din str. Alexandru Odobescu, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-002844/31.08.2017, cu condiția ca, terenul aferent obiectivului și care va fi afectat de trama stradală de perspectivă așa cum este propus în planșa nr. 04.1.A - Proprietatea asupra terenului", se va trece cu titlu gratuit, în proprietatea municipalității (la documentatie a fost depusă Declarația notarială nr. 1145/23.02.2018 a domnului JICHICI CIPRIAN și doamnei GOIDACI GABRIELA, proprietari asupra terenului reglementat prin PUD, prin care se obligă să renunțe, la solicitarea Primăriei Municipiului Timișoara sau la data executării drumului propus la suprafața de 25 mp din terenul proprietate, afectată de lărgirea drumului, în favoarea Municipiului Timișoara), realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax propus = 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax propus = 1, spatii verzi si plantate minim 35% din suprafața totală a parcelei.

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala P+2E", str. Odobescu nr. 54, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și va avea o perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat în suprafață totală de 762 mp (suprafata masurata 818 mp), este înscris în CF nr. 433094 Timisoara, nr. cad. 433094 (CF vechi nr. 134487, nr. top 12549/1/1; 12549/2/1; 12550/2/2) în suprafata de 341 mp (suprafata masurata 373 mp), in CF nr. 442443 Timisoara, nr. cad. 442443 în suprafata de 115 mp (suprafata masurata de 122 mp) și în CF nr. 442480 Timisoara, nr. cad. 442480 în suprafață de 306 mp (suprafața măsurată de 323 mp), teren intravilan situat în str. Odobescu nr. 54, Timișoara, proprietari fiind JICHICI CIPRIAN-CORNELIU și GOIDACI GABRIELA-ROXANA.

Art. 4 Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala P+2E", str. Odobescu nr. 54, Timisoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism si Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Beneficiarilor JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA;
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara