Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Proiect de hotarare din 30.09.2019
privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului - Sala de sport si vestiare, situat in Timisoara str. Dunarea nr. 9, aflat in baza materiala a Scolii Gimnaziale "Dimitrie Leonida", catre Clubul Spotiv Scolar nr. 1 si Clubul Sportiv Scolar "Bega"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere  Expunerea de motive nr. SC2019-24937/02.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-24937/02.10.2019 al Serviciului Scoli Spitale Baze Sportive din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic  - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019-24937/02.10.2019 ;
Avand in vedere Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere    adresa cu nr.682/17.07.2019 a Clubului Sportiv Scolar nr.1, inregistrata la Municipiul Timisoara sub nr. SC2019-18087/17.07.2019 si adresa cu nr. 991/04.09.2019 a Clubului  Sportiv  Scolar  "Bega", inregistrata la Municipiul Timisoara sub nr. SC2019-22068/04.09.2019;
Avand in vedere art. 111, alin 2 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011  si  art. 50, alin 1) din O.M.E.C.T.S nr.5570/2011;
Avand in vedere adresele  Scolii gimnaziale "Dimitrie Leonida" cu  numerele 1196/26.08.2019 si 1335/27.09.2019, inregistrate la Municipiul Timisoara sub numerele SC2019-21464 / 27.08.2019 respectiv SC2019-24496/ 30.09.2019;    
Tinad cont de prevederile art. 287, alin. (2) , art. 297 alin. (1)  si art. 108 lit  d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Avand in vedere  prevederile art. 874  din noul Cod civil;
In conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba transmiterea  in folosinta gratuita  pe o perioada de un an, a  imobilului -Sala de sport si vestiare, inscris in CF  nr.443418 Timisoara, nr cad    443418 -C 4, situat in Timisoara str. Dunarea nr. 9, aflat in domeniul public  al Municipiului Timisoara,   si  care face parte din baza materiala  aScolii Gimnaziale "Dimitrie Leonida",  catre Clubul Sportiv Scolar nr. 1 si Clubul  Sportiv  Scolar  "Bega", incepand cu data semnari contractului de comodat ce se va incheia intre  cele doua parti.

Art. 2 Programul de antrenament  al sportivilor si desfasurarea orelor de sport se va stabili  de comun acord  intre Clubul Spotiv Scolar nr. 1 si Clubul  Sportiv  Scolar  "Bega"si Scoala  Gimnaziala "Dimitrie Leonida". Plata utilitatilor se va face lunar, in baza unui contract/conventie de furnizare utilitati  incheiat cu unitatea de invatamant Scoala Gimnaziala "Dimitrie Leonida",

Art. 3: Se aproba Contractul cadru  de  comodat, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4:Se imputerniceste  Primarul Municipiului Timisoara  sa semneze Contractul de comodat.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Serviciul  Scoli  Spitale Baze Sportive  si  Serviciul Juridic  din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.  

Art. 6:  Prezenta hotarare se  publica in Buletinul Informativ al Primariei MunicipiuluiTimisoara si pe site-ul propriu si totodata, secomunica:
- Institutiei  Prefectului - Judetul Timis;
-  Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de  Control si Antifrauda al Primarului;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Scolii gimnaziale "Dimitrie Leonida";
- Mass-media locale.        


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara