Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 21.11.2018
privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului ,,Imbunătățirea accesului populației din județul Timiș la servicii medicale de urgenț㒒, Apel : POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - COD APEL 422/8 - Unitati primiri urgente și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 27519/20.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27518/20.11.2018 al Direcției de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Raportul de specialitate/Aviz nr. SC2018-27518/21.11.2018al Direcției Economice a Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-27518/22.11.2018
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Programul Operational Regional 2014-2020, axa prioritara 8, Obiectiv specific 2, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente, dedicat proiectelor nefinalizate COD APEL 422/8.
Avand in vedere adresa ADR Vest nr. 26466/19.11.2018 solicitare de clarificari pentru etapa de precontractare,
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și ompletările ulterioare.
În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea si completarea Art. 1 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 419/09.08.2018 care va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1Se aproba participarea Municipiului Timisoara, in calitate de partener in cadrul proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la serviciile medicale de urgenta" si Acordul de parteneriat nr. SP10336/20.11.2018 incheiat intre Ministerul Sanatatii si Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, UAT Municipiul Timisoara , Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara , Spitalul de Psihiatrie Gătaia , Spitalul Clinic Județean de Urgență " Pius Brinzeu " Timișoara, Spitalul Municipal 'Dr.Teodor Andrei' Lugoj, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara, conform Anexei 1"


Art. 2: Se aproba modificarea si completarea Art. 2 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 419/09.08.2018 care va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2: (1) Se aproba valoarea totală a proiectului pentru Municipiul Timioara în sumă de 4.076.229,70 lei (inclusiv TVA), valoare eligibila, pentru implementarea Proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la serviciile medicale de urgenta" ;
(2) Se aproba contributia proprie in proiect a Municipiului Timisoara, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cat si contributie de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 81.524,60 lei, reprezentand cofinantarea proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la serviciile medicale de urgenta";

(3) Se aproba toate cheltuielile necesare implementarii proiectului, in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilior eligibile din instrumente structurale;

(4) Se aproba finantarea tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul derularii proiectului, cu scopul implementari acestuia in bune conditii;


Art. 3: Se aproba completarea Hotararii Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 cu articolul 3 care va avea urmatorul cuprins:


Art. 3 Finantarea cheltuielilor de intretinere si mentenanta pe toata durata de valabilitate a contractului de finantare.


Art 4: Restul articolelor din Hotararea Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 raman nemodificate.


Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Urbanism i Dezvoltare Urbană, Direcția Economică, Birou Constructii Instalatii si Serviciul Scoli Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timioara.Art.6: Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I Est;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Biroului Constructii Instalatii
- Serviciului Scoli Spitale
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara