Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Proiect de hotarare din 05.02.2018
privind aprobarea plății despăgubirilor negociate în ședința Comisiei de Negociere cu Terții din data de 28.11.2017 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin H.C.L. nr. 323/15.09.2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive, înregistrată cu nr.______________/__________, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate, nr._____________/____________, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic, nr.___________/___________ - Anexă la Raportul de specialitate nr._____________/______________;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Conform Procesului verbal cu nr. 6 al ședinței din data de 28.11.2017 al Comisiei de Negociere cu Terții, s-a convenit acordarea sumei de despagubiri si plata cheltuielilor de demolare a constructiilor care se află pe terenul pentru care s-a declarat interesul public local prin H.C.L. nr.323/15.09.2017 .
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local cu nr. 323/15.09.2017 - privind declararea ca fiind de interes public local a terenului Municipiului Timișoara cu nr. top. 27095/3, înscris în C.F. 406967 Timișoara,
În conformitate cu prevederile 213/17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor,
În conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
Avand in vedere prevederile art.36 alin.2 lit.c) și alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1 Se însusește Procesul verbal cu nr. 6 al ședinței din data de 28.11.2017 al Comisiei de Negociere cu Terții;

Art.2 Se aprobă acordarea de despăgubiri și a cuantumului acesteia, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sumă care se va achita în lei la cursul BNR la data emiterii prezentei Hotărârii de Consiliu Local.

Art.3: Se aprobă achitarea tuturor cheltuielilor legate de emiterea Autorizației de Demolare a garajelor situate pe terenul pentru care s-a declarat intresul public local, de la Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor construcții, radierea lor din cartea funciară, transportul și depozitarea materialelor rezultate în urma demolării.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse și Directia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara