Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 12.11.2018
privind atribuirea directa catre Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA a unei suprafete de teren in vederea amenajarii unei parcari subterane


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-26282/07.11.2018 privind oportunitatea Proiectului de hotarare privind atribuirea directa catre Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA a unei suprafete de teren in vederea amenajarii unei parcari subterane - a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-26282 din data de 07.11.2018 al Directiei Edilitare;
Având în vedere avizul/raportul Serviciului Juridic nr. SC2018-26282/07.11.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, si Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având in vedere adresa Societatii Drumuri Municipale Timisoara SA nr. 6058/15.10.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara nr. RE2018-002172 din 15.10.2018;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 204/04.04.2013 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 156/21.12.2004;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala;
Avand in vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
Avand in vedere OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
Vazand adresele nr. RE2018-2172/23.10.2018 a Compartimentului Administrare Fond funciar, nr. RE2018-2172/25.10.2018 a Serviciului Juridic - Biroul Contencios si nr. RE2018-002172/24.10.2018 a Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest - Biroul Cladiri Terenuri II Vest;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c) si alin. 5 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată


HOTARASTE

Art.1. Se aproba retragerea concesiunii asupra parcării din Timisoara str. Nikolaus Lenau si eliminarea pozitiei nr. 84 din Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 204/04.04.2013.
Art.2. Se aproba atribuirea directa, prin contract de concesiune, catre Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA - pe o perioada de 49 de ani, a terenului din Timisoara, str. Nikolaus Lenau, identificat prin CF nr. 402977 (CF vechi nr. 2) nr. top. 209, in suprafata de 2.478 mp., in
vederea realizarii unei parcari subterane prin asociere cu terțe persoane.
Art.3. Concesionarea terenului prevazut la art.1 se efctueaza in schimbul unei redevente in cuantum de 1% din veniturile rezultate din exploatarea parcarii.
Art.4. Se numeste Comisia pentru selectarea partenerului in vederea realizarii obiectivului prevazut la art. 2, având următoarea componență:
 Presedinte - Dan Diaconu - Viceprimar
 Membri - Valentin Martanov - Director general Soc. Drumuri Municipale Timișoara SA
Marcela Fericel - Director economic Soc. Drumuri Municipale Timișoara SA
Ionel Ursu - Sef Serv. Adm. Parcări Soc. Drumuri Municipale Timișoara SA
Florin Baias - Avocat Soc. Drumuri Municipale Timișoara SA
………………. - Consilier Local
………………. - Consilier Local
………………. - Consilier Local
……………… - Consilier Local
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara si Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Direcției Poliția Locală;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Societății Drumuri Municipale Timisoara SA;
- Mass-media locală.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara