Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Proiect de hotarare din 05.07.2018
privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara", precum și aprobarea Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor și asigurare ornamente noi pentru sărbători


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- ………………............... privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-…………………. al Direcției Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de ………………… - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - ……………………………………..;
Având în vedere Avizul Direcției Economice, nr. ……………………………………..
Având în vedere adresa nr. RE2018-000543/08.03.2018 din partea Societății de Transport Public Timișoara privid tarifele propuse pentru pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor și asigurare ornamente noi pentru sărbători;
Având în vedere Avizul nr. 6964/03.07.2018 emis de Consiliul Concurenței;
Având în vedere HCL nr. 251/2017 și HCL nr. 271/2017;
Având în vedere Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului, aprobat prin HCL 91/2011;
Având în vedere Caiet de sarcini al serviciului de iluminat public, aprobat prin HCL 254/2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Conform prevederilor art. 1 alin. (2) lit.f), art. 3 alin. (1) și alin. (2), art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. d), art.22 alin. (2) și alin. (3), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c), d) și art. 121 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara" către SC Societatea de Transport Public Timișoara SA.

Art. 2: Se aprobă Caietul de sarcini pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor și asigurare ornamente noi pentru sărbători în municipiul Timișoara, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care devine anexă la contract.

Art. 3: Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului "Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara" este aprobat prin HCLMT nr. 91/2011 și devine anexă la Contractul de delegare.

Art. 4: Se aprobă Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara", conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Bunurile date în administare și exploatare Societății de Transport Public Timișoara sunt prevăzute în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și devine anexă a contractului.

Art. 6: Se aprobă tarifele pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor și asigurare ornamente noi pentru sărbători, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care devine anexă a contractului.

Art. 7: Se aprobă redevența anuală în cuantum de 0,5 % din veniturile încasate de delegat pentru serviciile prestate.

Art. 8: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCLMT nr. 480/20.12.2017 se revocă ca urmare a adresei Coniliului Concurenței cu nr. 3322/16.04.2018.

Art. 9: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și SC Societatea de Transport Public Timișoara SA.

Art. 10: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- SC Societatea de Transport Public Timișoara SA;
- Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara