Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Proiect de hotarare din 03.12.2019
privind modificarea Anexei 1 la HCLMT 520/2019 privind modificarea HCLMT 190/2013 privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995 și Legii nr.79/1997 și stabilirea chiriei și a tarifului de bază a chiriei, prin indexarea cu rata inflației


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr_________. - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr._________- al Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr__________;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 - privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, modificată;
Având în vedere Legea nr.241/2001 - pentru aprobarea Ordonantei de Urgentță a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor si stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.310/2007 - pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ale societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale si regiilor autonome;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2) c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) și (3) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică Cap.IV , art.3, alin.(1) din Anexa 1 (Contract cadru) la HCLMT 520/2019 "Plata chiriei se efectuează semestrial lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de închiriere, în contul nr.RO17TREZ621502205X020362 deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara, pe numele proprietarului sau prin casieria Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara" după cum urmează "plata chiriei se efectuează în două rate anuale în contul nr.RO17TREZ621502205X020362 deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara pe numele locatorului sau prin casieria Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.Termenul scadent pentru plate primei rate a chiriei este de 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie."

Art.2: Se modifică Cap.IV, art.6, alin.(1) din Anexa 1 (Contract cadru) la HCLMT 520/2019 "Corespondența aferentă prezentului contract referitoare la îndeplinirea obligațililor de natură financiară se va purta pe adresa de e-mail veniturinefiscale@yahoo.ro și a adresei de e-mail puse la dispozitie de chiriaș sau la adresa de domiciliu" după cum urmează "Având în vedere necesitatea modificării Cap.IV, art.6, alin.(1) din Anexa 1 (Contract cadru) la HCLMT 520/2019, în sensul că corespondența aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligaților de natură financiară, se va purta de pe adresa de email veniturinefiscale@yahoo.ro pusă la dispoziție de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara către adresa de email a chiriașului iar în situația în care acesta nu deține adresă de email, comunicarea documentelor și a oricăror informații se face la sediul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, chiriașul fiind notificat în scris. "

Art.3 : Celelalte articole din Anexa 1(Contract cadru) la HCL 520/2019 rămân neschimbate;

Art.4 : Celelalte prevederi din HCL 520/2019 rămân neschimbate ;

Art.5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est, Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest a Primăriei Municipiului Timișoara și Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri si Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara