Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 09.10.2019
privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timisoara si structuri sportive, asociatii și organizații fară scop patrimonial, pe anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-25464/08.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
           Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-25464/08.10.2019 al Compartimentului  Sport din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
           Avand in vedere Avizul cu nr.SC2019-25464/08.10.2019  al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019-25464/08.10.2019;
           Avand in vedere Avizul cu nr.SC2019-25464/08.10.2019 al Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019-25464/08.10.2019 ;
           Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
        Având in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 332/2019 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a proiectelor inițiate de către  structuri sportive de drept public, unități i instituții de învățământ,  alte organizații sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică;
        Având in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 333/2019 privind aprobarea Regulamentului  privind  finanțarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor inițiate de către structuri sportive, asociații și organizații de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publică;
        În baza prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată;
           Având în vedere prevederile Legii nr.69/2000, a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
       Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
       Având în vedere Ordinului 664/06.09.2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive;
       Având în vedere Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
        Tinând seama de Raportul nr.SC2019-25464/08.10.2019 cu rezultatele finale ale proiectelor de sport aprobate pentru alocarea contributiei financiare pe anul 2019, din bugetul local al Municipiului Timisoara, întocmit de Comisia de evaluare si analiză numita prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.144/18.10.2016;
        Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
        Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,  cu modificările și completările ulterioare;
        În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d) și alin.7 lit.c), e) si f)din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
           În temeiul art. 139, alin(1) si (3), a art.196,alin(1) lit a) din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă proiectele de activitate sportiva si contributiile financiare acordate de la bugetul local structurilor sportive, asociatiilor și organizațiilor fară scop patrimonial, pe anul 2019,conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2: Finantarea proiectelor se va efectua în baza contractelor de finantare încheiate între Municipiul Timisoara si structurile sportive, asociatiile și organizațiile fară scop patrimonial, ale căror proiecte au fost admise, în conditiile și cu respectarea contractului de finantare  cadru, Anexa 2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3:  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează structura de specialitate cu activitatea sportivă și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4:  Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Compartimentului Sport;
- Serviciului Scoli, Spitale, Baze Sportive;
- Direcției Comunicare;        
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de  Control si Antifrauda al Primarului;
- Structurilor sportive, asociatiilor,organizatiilor beneficiare;
- Mass - mediei locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara