Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Proiect de hotarare din 16.04.2018
privind privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-7727/03.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara-domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-7727 din data de 03.04.2018 al Direcției de Mediu;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data 11.04.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art.17 alin.3 , art. 59, alin.2 din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
Având în vedere prevederile art.5 lit.g, art.9 alin.2, art.12 alin.6 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată.
Având în vedere prevederile art.6 și 31 din Ordonanța de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.4, din L.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.a) punctul 9 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1:Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.159/din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara, se modifică și se completează, după cum urmează:
1. La art.9, alin. (1) se modifică și se completează prin introducerea literei A și va avea următorul cuprins:
"Pentru obținerea Autorizației de construire și/sau desființare, beneficiarii lucrărilor de construire și/sau demolare, așa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, se obligă să solicite avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, condiție impusă în Certificatul de Urbanism."
2. La art.9, alin. (1) se completează prin introducerea literei B și va avea următorul cuprins:
Avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, este valabil numai însoțit de Planul de eliminare a deșeurilor rezultate din realizarea investiției (dacă este cazul), precum și de Planul de situație propus al investiției vizat spre neschimbare.
Urmărirea punerii în aplicare și respectarea prevederilor Avizului compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, se vor efectua de către persoanele desemnate din cadrul acestuia.
3. La art.9, alin. (1) se completează prin introducerea literei C și va avea următorul cuprins:
Beneficiarii și/sau executanții lucrărilor nu vor prezenta Planul de eliminare a deșeurilor, pentru următoarele investiții:
- pentru lucrările deja finalizate - intrare în legalitate;
- pentru schimbări de destinație fără modificări interioare/exterioare și/sau structurale;
- pentru branșamente și racorduri la rețelele de utilități;
- pentru lucrările de construcții cu caracter provizoriu (amplasare firmă/reclamă/copertină/marchize pe fațadă, construcții modulare/chioșcuri care nu au fundații);
- PUZ/PUD/PUG/Avize de oportunitate.
4. La art.9, alin.2, lit. (A) se modifică și va avea următorul conținut: Conținutul Planului de eliminare a deșeurilor rezultate din lucrările de construire și/sau demolare, așa cum acestea sunt definite la art.3, din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare este următorul:
a)denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri;
b) locul generării deșeurilor (locația investiției);
c) tipul și cantitatea deșeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE);
d) descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate - precolectare, colectare, transport, depozitare sau altă formă de eliminare finală;
e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deșeurilor - containere de diverse capacități; în cazul deșeurilor periculoase se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate;
f) denumirea și adresa transportatorului deșeurilor și copia contractului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menționa tipul și numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;
g) locul depozitării finale sau a incinerării deșeurilor - se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;
h) numele și prenumele responsabilului cu gestionarea deșeurilor din cadrul unității;
i) data întocmirii planului și semnătura responsabilului cu gestionarea deșeurilor.
5. La art.11 se completează prin introducerea unei noi litere t, care are următorul cuprins:"să aducă la starea inițială zonele verzi afectate de lucrările edilitar-gospodărești".
6. La art.12, alin.4 se modifică și va avea următorul cuprins: "Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1500-2000 lei pentru persoane fizice și de la 2000-2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.11, lit.a-r, lit.t."

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara